przeważnie nie trzeba określać na co potrzebne są nam pieniądze. Daje to sporą dowolność; kredyt gotówkowy jest jedną z najbardziej korzystnych opcji, gdy budżet naszego gospodarstwa domowego przeżywa nagły kryzys finansowy; kredyt gotówkowy może być zaciągnięty nawet na kwotę 100 tysięcy złotych; formalności, w porównaniu z innymi rodzajami kredytu, są niewielkie, często wręcz ograniczone do niezbędnego minimum. Jest więc to wygodny i stosunkowo szybki sposób na uzyskanie potrzebnych środków pieniężnych; możliwość załatwienia wstępnych formalności przez Internet, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo czasu; kredyt gotówkowy przyznawany jest stosunkowo szybko. Decyzja zazwyczaj zapada w ciągu jednego dnia roboczego. Natomiast, gdy od razu dostarczymy bankowi wszystkie niezbędne dokumenty oraz gdy bank może szybko sprawdzić naszą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, to często wystarczy zaledwie kilkanaście minut na podjęcie decyzji. W chwili, jej zapadnięcia pieniądze są praktycznie od razu do naszej dyspozycji. Niektórzy więc określają kredyty gotówkowe mianem szybkich pożyczek; kredyt gotówkowy można otrzymać w najbardziej dogodnej dla siebie formie: czek bankowy, gotówka, przelew. W ostatnim przypadku można również przelać pieniądze na konto bankowe w innym banku niż ten w którym zaciągnęliśmy kredyt gotówkowy. Istnieje także możliwość podziału przyznanej, w umowie kredytowej, kwoty na transze; niezależnie od tego jaką kwotę chcemy od banku pożyczyć, nie ma wymogu wkładu własnego; kredyt gotówkowy daje możliwość dopasowania okresu spłaty do własnych możliwości, tak aby wielkość rat była rozsądna w stosunku do płaconych odsetek; kredyt gotówkowy posiada istotne udogodnienie w postaci możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych opłat; kredyty gotówkowe w ofertach różnych banków zawierają także szereg innych udogodnień, jak np.: zwolnienie z odsetek w okresie kilku miesięcy, możliwość wstrzymania spłaty, malejące raty itd.
Najlepsze Kredyty samochodowe ,mieszkaniowe 2014 rok
NOWE POŻYCZKI CHWILÓWKI  są produktem finansowym oferowanym przez różne instytucje kredytowe. Istotą kredytów tego rodzaju jest „pożyczanie” pieniędzy na dowolny cel. Z tego też powodu jest najbardziej popularnym produktem na rynku usług bankowych. Formalności w wielu przypadkach ograniczają się do minimum. W zależności od kwoty nie są konieczne nawet zaświadczenia o dochodach – wystarczy tylko dokument potwierdzający tożsamość.  
NOWE POŻYCZKI gotówkowe charakteryzują się dość wysokim oprocentowaniem (w porównaniu z kredytami hipotecznymi) oraz krótkim okresem kredytowania. Choć istnieją banki, które udzielają kredytów nawet na 8 lat, to w większości przeważają instytucje oferujące pomoc do 2-3 lat. Kredyty tego rodzaju charakteryzują się również określoną kwotą maksymalną. Najczęściej kwoty sięgają od kilkuset złotych do 100 tysięcy złotych.

archiwum

Papiery wartościowe Ujmując sprawę w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że papier wartościowy to dokument ucieleśniający pewne prawo majątkowe. Przez fakt, że papier wartościowy ucieleśnia to prawo, rozumiemy, że prawo majątkowe i ucieleśniający je papier wartościowy są ze sobą tak ściśle zespolone, że do realizacji tego prawa jest nieodzowne posiadanie papieru wartościowego, a przeniesienie własności papieru wartościowego powoduje przeniesienie prawa ucieleśnionego w tym papierze wartościowym. Odróżnia to zobowiązania z papierów wartościowych od innych rodzajów zobowiązań cywilnoprawnych, ponieważ w zwykłych okolicznościach dokument tylko dowodzi istnienia prawa, a nie je ucieleśnia, a co za tym idzie prawo istnieje nawet bez dokumentu albo kiedy dokument został trwale i nieodwołalnie utracony. W ten drugi sposób działają skrypty dłużne (art. 465 § 2 kodeksu cywilnego), znaki legitymacyjne (art. 921[15] § 2 kodeksu cywilnego) czy zobowiązania ze zwykłej umowy w formie pisemnej, która jest ważna i wiążąca nawet w przypadku zniszczenia jej wszystkich egzemplarzy (odrębnym problemem jest to, że po zniszczeniu dokumentu trudniej jest w praktyce udowodnić istnienie i treść takiej umowy). Po drugie, w przypadku zwykłego zobowiązania, określenie stron zobowiązania wynika już z samej treści stosunku zobowiązaniowego: przy umowie sprzedaży jest to więc kupujący i sprzedający, przy zleceniu - zleceniodawca i zleceniobiorca, przy leasingu - finansujący i korzystający. Natomiast w przypadku papieru wartościowego po jednej stronie znajduje się wystawca papieru, a po drugiej stronie dowolny podmiot, który stał się właścicielem papieru wartościowego (oczywiście nie każdy posiadacz papieru wartościowego jest również jego właścicielem). Warto zauważyć, że praktyczna wartość tej klasycznej definicji papieru wartościowego staje się coraz mniejsza w miarę z uwagi na fakt, że papiery wartościowe w coraz większym stopniu odrywają się od modelu papierowego dokumentu. Przykładowo, papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski już z mocy prawa nie posiadają formy materialnych dokumentów (tzw. dematerializacja papierów wartościowych). Rolę dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z uprawnień zawartych w zdematerializowanych papierach wartościowych pełni tzw. świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych. Z drugiej strony istnieją też takie papiery wartościowe, które nie tylko wciąż muszą mieć postać dokumentu, ale nawet mogą zostać zawarte w kilku jednobrzmiących dokumentach (tzw. wtóropisy, stosowane przy wekslach i czekach) Papiery wartościowe - definicje W prawie polskim istnieją dwie techniczne definicje papierów wartościowych, zawarte w prawie dewizowym oraz w ustawie o ]instrumentach finansowych. Zgodnie z prawem dewizowym, papierami wartościowymi są papiery wartościowe udziałowe, w szczególności akcje i prawa poboru nowych akcji oraz papiery wartościowe dłużne, w szczególności obligacje, wyemitowane lub wystawione na podstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wystawca ma swoją siedzibę albo w którym dokonano ich emisji lub wystawienia. Natomiast zgodnie z ustawą o instrumentach finansowych papierami wartościowymi są: a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne (w tym hipoteczne listy zastawne oraz publiczne listy zastawne), certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne). W pewnym sensie definicją papieru wartościowego jest również stwierdzenie kodeksu cywilnego, że jeżeli zobowiązanie wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest obowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużnikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w sposób zwyczajowo przyjęty. Odwracając to stwierdzenie można powiedzieć, że jeżeli dłużnik jest obowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu, to dokument taki jest papierem wartościowym. Papiery wartościowe - rodzaje Co do katalogu papierów wartościowy, istnieje spór między teoretykami prawa, co do tego czy strony mogą tworzyć nowe papiery wartościowe na mocy swojej umowy. W zasadzie przyjmuje się, że w prawie polskim obowiązuje zasada numerus clausus papierów wartościowych, co oznacza, że strony nie mogą konstruować zupełnie nowych rodzajów papierów wartościowych, bowiem papierami wartościowymi są tylko te dokumenty, który prawo przyznaje taki status. Tym niemniej prawo polskie umożliwia zainteresowanym podmiotom skorzystanie z szerokiej palety papierów wartościowych, które wylicza powyższa definicja z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Poza nimi istnieje również szereg innych, mniej znanych papierów wartościowych, takich jak bankowe papiery wartościowe czy konosamenty (aczkolwiek papierem wartościowym nie jest zbliżony do konosamentu list przewozowy). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2003 r. (I CKN 202/01) nawet potwierdzenie przyjęcia lokaty terminowej na okaziciela, wydane przez bank na podstawie przepisów ustawy z 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (już nie obowiązuje), mogło być traktowane jako bankowy papier wartościowy na okaziciela w rozumieniu art. 926 k.c. Również prawo do dywidendy w spółce, jeśli zostało inkorporowane w kuponie dywidendowym, może stać się papierem wartościowym na okaziciela. Papiery wartościowe - treść Treść papierów wartościowych bywa bardzo rozmaita. Może nią stanowić obowiązek zapłaty pewnej kwoty (jak to bywa w przypadku weksla, czeku albo obligacji) albo prawo do uczestniczenia w zysku z pewnego przedsięwzięcia gospodarczego (jak to bywa w przypadku akcji w spółce akcyjnej). Poszczególne rodzaje papierów wartościowych można dalej dzielić (choć należy pamiętać, że nie są to podziały rozłączne): 1. w przypadku obligacji ze względu na treść zobowiązania można wyróżnić obligacje przychodowe, obligacje z prawem pierwszeństwa, obligacje zamienne. Natomiast ze względu na emitenta można wskazać na specyficzne rodzaje obligacji, jakie stanowią obligacje skarbowe, obligacje komunalne i obligacje korporacyjne. Natomiast z powodu waluty w jakiej są denominowany jako odrębny rodzaj obligacji wyróżniamy euroobligacje; 2. podobnie od akcji w spółce akcyjnej odróżnić należy warranty opcyjne, warranty subskrypcyjne i warranty prywatne, a także prawa poboru, prawa do akcji i kupony dywidendowe. Wszystkie te papiery wartościowe są czymś odmiennym od akcji, ale noszą w sobie podobieństwo do nich pod pewnymi względami (zupełnym przeciwieństwem akcji są natomiast papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym); 3. w praktyce obrotu gospodarczego dużą role odgrywają skarbowe papiery wartościowe, wśród których wyróżniamy bony skarbowe, skarbowe papiery oszczędnościowe oraz wspomniane już obligacje skarbowe; 4. ze względu na zawartość, sposób wystawienia i rozliczenia możemy wskazać czek zakreślony oraz czeki bankierskie, czeki gotówkowe, czeki podróżnicze oraz czeki rozrachunkowe. Podobnie, wśród weksli, specyficzną odmianę stanowią weksel trasowany oraz weksel in blanco. Wszystkie wskazane powyżej papiery wartościowe stanowią cząstkę jeszcze większego rynku wymiany finansowej, w ramach którego między uczestnikami rynku krążą instrumenty finansowe, instrumenty kapitałowe oraz instrumenty rynku pieniężnego (jak nazwa wskazuje, te ostatnie tworzą mniejszy zbiór tzw. rynek pieniężny) - aczkolwiek warto pamiętać, że również podział nie stanowi dychotomicznej klasyfikacji. Najbardziej zaawansowany element rynku wymiany finansowej stanowią instrumenty pochodne (w tym także niewystandaryzowane instrumenty pochodne), których wartość zależy od wartości innych instrumentów - takie jak Papiery wartościowe - przenoszenie praw Jak napisaliśmy na wstępie specyfika zobowiązań z papierów wartościowych polega na tym, że jest to rodzaj zobowiązania, który wędruje za papierem wartościowym. Co do zasady papiery wartościowe można więc przenosić (aczkolwiek bywają pewne wyjątki i ograniczenia, np. w odniesieniu do akcji aportowych). Odbywa się to dwoma podstawowymi sposobami: jako zwykły przelew (cesja) albo jako indos, który jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw z papieru na inną osobę. Specyficzną postacią indosu jest indos wekslowy. Poza zakresem niniejszego opracowania znajduje się tzw. rynek regulowany, czyli dawny publiczny obrót papierami wartościowymi.

Dzięki hipotece możemy łatwiej dostać kredyt w banku, a nawet pożyczyć pieniądze od rodziny lub sąsiada. Niesie jednak ona ze sobą też pewne zagrożenia: np. trudniej sprzedać obciążone nią mieszkanie. 23 września weszły bowiem w życie nowe przepisy regulujące problem hipoteki. Parlament wprowadził m.in. hipotekę łączną - umowną oraz zaostrzył przepisy dotyczące ksiąg wieczystych. Polskie prawo definiuje hipotekę jako "prawo rzeczowe ograniczone", co można wytłumaczyć jako prawo do cudzej rzeczy, np. do nieruchomości (działki, budynku, mieszkania) czy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeśli bank pożycza ci pieniądze, chce mieć pewność, że dostanie je z powrotem. Dlatego żąda zabezpieczeń, np. zastawu na twoim samochodzie czy biżuterii. Hipoteka to właśnie taki "zastaw" (zabezpieczenie), tyle że na nieruchomości - na działce, mieszkaniu czy domu. W razie, gdy nie spłacisz kredytu komornik zabiera ci dom i sprzedaje go na licytacji, a zdobyte w ten sposób pieniądze oddaje tym osobom czy instytucjom, które ci je pożyczyły (czyli np. bankowi). Wierzyciel (czyli ten, komu jesteś winien) może się domagać twojego domu z pierwszeństwem przed innymi osobami i bez względu na to, czyją własnością jest nieruchomość obciążona hipoteką. Jeśli więc sprzedasz dom obciążony hipoteką, to jego nowy właściciel jest też winien pieniądze bankowi. Jego odpowiedzialność ogranicza się jednak tylko "do przedmiotu zakupu". Nie może więc zapłacić bankowi więcej, niż wynosi wartość mieszkania. Decydując się na takie zabezpieczenie kredytu, musimy pamiętać, że nieruchomość obciążona hipoteką staje się mało atrakcyjna w obrocie. Trudniej jest nam ją sprzedać, choć nie ma ku temu żadnych przeszkód prawnych. Ustanowienie hipoteki nie sprawia, że wierzyciel (np. bank) ma prawo korzystać z nieruchomości (np. wynająć twoje mieszkanie), ale właścicielowi obciążonej nieruchomości, czyli tobie, nie wolno "dokonywać żadnych czynności, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia wartości nieruchomości obciążonej, tak że wartość jej spadłaby poniżej zabezpieczonej wierzytelności". Mówiąc po ludzku, nie wolno ci skuć podłogi i rozpalić ogniska w salonie, bo to spowodowałoby obniżenie wartości mieszkania. Musisz też wiedzieć, że hipoteka jest tzw. prawem akcesoryjnym, czyli nie może istnieć bez wierzytelności, którą zabezpiecza (pożyczki albo kredytu). Jeśli więc oddasz pieniądze wierzycielowi np. bankowi czy kuzynowi, wygasa. Jest kilka rodzajów hipotek: zwykła powstaje na podstawie umowy i wpisu do księgi wieczystej. W umowie musisz napisać, że chcesz ustanowić hipotekę w celu zabezpieczenia określonego co do rodzaju i wysokości długu pieniężnego (np. pożyczonych od wujka 50 tys. zł.). przymusowa jest wtedy, gdy jedną wierzytelność zabezpiecza się na kilku nieruchomościach. PRZYKŁAD. Ewa chce pożyczyć od banku 100 tys. złotych. Bank żąda zabezpieczenia w postaci hipoteki. Ewa ma mieszkanie warte 80 tys. złotych i działkę pod miastem wartą 45 tys. zł. Bank wpisze więc na mieszkaniu hipotekę w wysokości 80 tys. zł i na działce hipotekę w wysokości 20 tys. zł. kaucyjna zabezpiecza się nią wierzytelności pieniężne o nieznanej jeszcze wysokości, które powstaną w przyszłości łączna-umowna. Wprowadzona przez przepisy obowiązujące od 23 września. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna-umowna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Jak ją założyć? Standardowo hipoteka powstaje w momencie odpowiedniego wpisu w dziale IV księgi wieczystej. Jeszcze do niedawna wyjątkiem od tej reguły była tzw. hipoteka ustawowa, która "tworzyła się" z mocy samego prawa, np. z chwilą, gdy urząd skarbowy doręczył podatnikowi decyzję nakazującą zapłatę odpowiedniej kwoty. Ponieważ od momentu doręczenia decyzji do chwili jej wpisania do księgi wieczystej mijało dużo czasu (nawet miesiąc), dłużnik mógł łatwo oszukiwać wierzycieli, np. banki. Wystarczyło, że zaciągał kredyt, zabezpieczając go hipoteką na swojej działce, zatajając przed bankiem, że fiskus może ją zająć. Taki stan rzeczy budził sprzeciw banków i spowalniał rozwój mieszkaniowych kredytów hipotecznych. Na szczęście dzięki nowelizacji ordynacji podatkowej przepisy te uległy zmianie. Hipotekę ustawową zastąpiła tzw. hipoteka przymusowa powstająca dopiero w momencie wpisu w księdze wieczystej dokonywanego na wniosek odpowiedniego organu podatkowego. UWAGA! Hipotece przymusowej nie przysługuje pierwszeństwo przed hipoteką ustanowioną w celu zabezpieczenia należności z tytułu kredytu bankowego. Zmiany te wymusiła nasza chęć wstąpienia do Unii Europejskiej. Jak zatem wpisać hipotekę do księgi wieczystej? Najpierw musisz założyć księgę wieczystą nieruchomości. W tym celu składasz odpowiedni wniosek do sądu wieczysto-księgowego. Należy w nim wskazać nieruchomość (mieszkanie, dom), której wniosek dotyczy - Musi też być jasne, do kogo ona należy. Musisz więc mieć dokumenty dowodzące, że jesteś jej właścicielem, np. akt notarialny kupna mieszkania. Na szczęście większość nieruchomości w naszym kraju ma już założone księgi wieczyste. Wyjątkiem są tutaj mieszkania i lokale spółdzielcze. Następnie strony składają wniosek do sądu wieczysto-księgowego o wpis hipoteki. Jeśli jest to hipoteka na rzecz banku, załatwi on za nas wszystkie formalności związane z jego sporządzeniem, a następnie złoży to zaświadczenie w sądzie. Co we wniosku? W takim wniosku musi być napisane: jaka jest wysokość hipoteki jaki jest jej rodzaj (czy jest to hipoteka zwykła, czy np. kaucyjna) jak oprocentowana jest pożyczka czy kredyt, którego udzielił nam np. bank kiedy musimy oddać pożyczone pieniądze dlaczego bank chce wpisania hipoteki (np. bo zabezpiecza wierzytelność banku powstałą z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej) Jeżeli wszystko jest w porządku (wniosek nie ma żadnych braków), sąd dokonuje wpisu do księgi wieczystej i zawiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony. Taki wpis musi się jeszcze uprawomocnić (trwa to dwa tygodnie od momentu odebrania przez wnioskodawcę zawiadomienia o wpisie). /źródło: Gazeta Wyborcza/

Kliknij, aby edytować treść...
Kredyt hipoteczny zaciągamy na wiele lat, w tym czasie może się wiele wydarzyć w naszym życiu. Zmienia się także rynek, a przecież kredyt hipoteczny to produkt finansowy, który może być elastyczny. Ze zbyt wysoką ratą można sobie poradzić, trzeba tylko wiedzieć jak. Czy refinansowałeś swój kredyt hipoteczny lub zamierzasz to zrobić? tak, rynek się zmienia, a refinansowanie pozwala zaoszczędzić 33% nie, to zbyt skomplikowana operacja przy niezbyt dużej oszczędności 67% łącznie głosów: 64 W tym roku stopy procentowe wzrosły już czterokrotnie, coraz więcej osób traci pracę, rosną też koszty życia, to wszystko sprawia, że spłacanie kredytów (także hipotecznych) jest coraz trudniejsze. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że spośród klientów, którzy zaciągali kredyty siedem lat temu, problemy ze spłatą ma już co dwudziesty piąty kredytobiorca. Ze względu na strukturę kredytów udzielanych w latach 2006-2008, odsetek ten prawdopodobnie dalej będzie rósł. Warto więc wiedzieć, co zrobić gdy pojawią się pierwsze symptomy problemów ze spłatą. Sposób 1: Wydłużenie okresu spłaty kredytu Na im więcej rat rozłożony zostanie kredyt, tym niższe one będą. Trzeba jednak pamiętać, że im dłużej spłacamy kredyt, tym bank pobiera więcej odsetek i łączny koszt kredytu rośnie. Przykładowo, wydłużenie 30-letniego kredytu z marżą 1,6 p.p. o 10 lat pozwoli obniżyć ratę kredytu o 47 zł na każde 100 tys. zł zadłużenia. (o ponad 7,5 proc.), co przy kredycie na 300 tys. zł oznacza miesięczną oszczędność rzędu 142 zł. Ten sam kredyt rozliczony na 45 lat to rata niższa o prawie 10 proc. (o 61 zł przy każdej racie na każde 100 tys. długu). Brzmi nieźle, ale trzeba pamiętać o kosztach. Wydłużenie spłaty kredytu z 30 do 40 lat podnosi jego sumę zapłaconych odsetek o 41 proc. Dodając jeszcze pięć lat zobowiązujemy się do oddania bankowi kolejnych procentów, łącznie 64 proc. więcej odsetek niż w przypadku kredytu na 30 lat. Dodatkowo niektóre banki mogą za taką operację pobrać prowizję, a już na pewno trzeba będzie zapłacić kilkaset złotych za aneks do umowy kredytowej. Rozwiązanie to jest zatem dobre dla osób, których problem ze spłatą jest długotrwały i nie mają one innego wyjścia. Sposób 2: Wakacje kredytowe W przypadku przejściowych kłopotów ze spłatą kredytu (spowodowanych np. utratą pracy lub chorobą) jednym z rozwiązań są tzw. wakacje kredytowe. Oferuje je większość banków, choć klienci rzadko mają świadomość istnienia sposobu pozwalającego im na zawieszenie spłat raty kredytu. Niestety, czasami oferta obejmuje tylko zwolnienie z kapitałowej części raty, a w początkowym okresie spłaty kredytu część kapitałowa jest w racie bardzo mała, zatem korzyści są ograniczone. Dla kredytu zaciągniętego na 30 lat z marżą 1,6 p.p. część kapitałowa wynosi po czterech latach spłacania ponad 19 proc. raty. Jeśli problemy finansowe są niewielkie i chodzi raczej o chwilową ulgę w domowym budżecie, to kilkumiesięczne obniżenie raty o 20 proc. powinno pomóc. Ale jeśli kryzys jest większy, to może to nie wystarczyć. Niektóre banki godzą się na to, by raz na rok zawiesić spłatę całej raty. Takie rozwiązanie oferują m.in. Bank Millennium, Nordea Bank i PKO BP. Jeszcze większą elastyczność deklaruje Bank Pocztowy, który mówi o możliwości zawieszenia spłaty nawet na 12 miesięcy. Zwykle jest tak, że jeśli bank nie pozwala na zawieszenie spłaty całej raty, wtedy wakacje trwać mogą dłużej. Tak jest m.in. w Alior Banku i Banku BPH, gdzie część kapitałową można zawiesić na pół roku. W każdym banku wygląda to inaczej. Oczywiście mowa tu o zawieszeniu raty, a nie jej anulowaniu. Niespłacona kwota rozkłada się na pozostałe raty (nieznacznie zwiększając ich wysokość) lub wydłuża okres spłaty. Sposób 3: Renegocjowanie umowy Jeśli chodzi o możliwości obniżenia miesięcznych rat w stosunkowo korzystnej sytuacji są osoby, które zaciągały kredyt hipoteczny w szczycie kryzysu, czyli w 2009 roku. Banki przykręciły wówczas kurek z kredytami, o pożyczkę na mieszkanie było dużo trudniej, a warunki ofert znacznie odbiegały od tych sprzed kryzysu lub dzisiejszych. I właśnie na tej różnicy można zarobić. W trzecim kwartale 2009 roku średnia marża kredytu złotowego wynosiła 3 p.p., dziś jest to 1,3 p.p. Istnieje duża szansa, że przyciśnięty do muru bank zgodzi się na obniżenie marży kredytu zaciągniętego w tamtych trudnych czasach. Zmiana marży 30-letniego kredytu z 3 na 1,3 p.p. oznacza obniżenie miesięcznej raty o 114 zł na każde 100 tys. zł zadłużenia, czyli spadek o prawie 16 proc. Przy kredycie na 300 tys. zł obniżka wyniesie ok. 350 złotych. Najważniejsze jednak, że jest to stan permanentny, a nie chwilowy, jak w przypadku wakacji kredytowych. Dodatkowo, gdyby nasz bank nie był skłonny do negocjacji, można odwiedzić inny. Banki bardzo chętnie przejmują klientów od konkurencji, kredyty refinansowe często zwolnione są np. z prowizji za udzielenie. Sposób 4: Przewalutowanie na euro Najbardziej ryzykownym pomysłem na poradzenie sobie z wysoką ratą kredytu złotowego jest przewalutowanie go na euro. Trzymiesięczna stawka EURIBOR (decyduje o oprocentowaniu kredytów w euro) wynosi aktualnie 1,57 proc., w tym czasie WIBOR 3M (kredyty w złotych) wynosi 4,57 proc. Dzięki tej różnicy kredyty w euro są niżej oprocentowane. Przykładowo: aktualnie zaciągany 30-letni kredyt na 300 tys. zł to w złotych rata ok. 1808 zł, a w euro 1494 zł. Różnica wynosi 315 zł (ponad 17 proc.). Jeśli mamy kredyt złotowy z jesieni 2009 roku, z marżą 3 p.p., przewalutowując go na euro z aktualnymi parametrami (średnia marża równa 2,2 p.p.) zyskamy jeszcze więcej. Dotychczasowa rata wynosi 2149 zł, po zmianie na euro będzie to 1523 złote. Oszczędność wyniesie 626 zł miesięcznie (spadek raty o 30 proc.). Ale uwaga: kredyty walutowe to niebezpieczny temat. Wysokość raty jest tu uzależniona nie tylko od stóp procentowych, ale i kursów walut. To, jak szybko mogą się zmieniać odczuły w te wakacje osoby zadłużone we franku szwajcarskim, które kurs od początku lipca do połowy sierpnia wzrósł o 25 proc., powodując skokowy wzrost rat kredytów. Zadłużając się w obcej walucie trzeba liczyć się z tym ryzykiem, stąd też działania Komisji Nadzoru Finansowego, która nawołuje banki do ostrożnego udzielania takich pożyczek. Oprócz wzrostu raty problemem jest tu bowiem wzrost poziomu zadłużenia, który ogranicza możliwość zmiany mieszkania, czy spłaty kredytu przed czasem. Domowe sposoby... Oprócz typowo bankowych sposobów z wysoką ratą można sobie radzić jeszcze inaczej. Wszak chodzi o składowe budżetu domowego, a nie ratę samą w sobie. Warto poświęcić trochę czasu i przeanalizować codzienne wydatki, celem poszukania oszczędności. Jeszcze lepiej byłoby zwiększyć przychody... NIERUCHOMOŚCI Barometr cen Sprawdź ceny mieszkań i domów na trójmiejskim rynku nieruchomości. Wykres generowany jest na podstawie cen ofertowych z ogłoszeń zamieszczanych w naszym portalu. zobacz wykres cen NIERUCHOMOŚCI Mapa inwestycji Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego. zobacz mapę Marcin Krasoń, Open Finance Więcej na ten temat ARTYKUŁY Użytkowanie wieczyste bez bonifikaty 9 października 2011 (4 opinie) Oświetlenie LED w łazience 3 października 2011 (15 opinii) Budowlaniec rządzi, czyli jak się nie dać "fachowcowi" 9 września 2011 (91 opinii) Apartament ze sztuką w tle 5 września 2011 (53 opinie) wszystkie artykuły (125) DODAJ ZDJĘCIE DO ARTYKUŁU DODAJ SWOJĄ OPINIĘ Sortuj: rosnąco | pokaż widok standardowy Opinie (razem: 40) 2011-10-11 15:24 NALEZY BRAC KREDYT W WALUCIE W KTOREJ SIE ZARABIA ! TO PODSTAWA ! (11) Biorac kredyt nalezy sobie zostawic ''furtke'' o mozliwosc przedluzenia np. o rok lub dwa kredytu, Nalezy dobrze przemyslec czy warto brac tzw. ''urzadzenie mieszkania'' na kredyt , zrezygnowac z wielu mozliwych spraw ..np. wanny za 500zl bo samemu sie kupi mniejsza np. za 200zl itp. to niby detale ale kazdy grosz jest wazny jezeli rozmawiamy o tzw.''golej sumie kredytu''. A mozna naprawde znacznie obnizyc sume ... najwyzej przez rok bedziemy mieli stare meble i co z tego ? pozniej sobie zmienimy jak beda pieniadze . Majac kredyt warto np. raz na 3-5 lat splacic nawet jakas minimalna sume nawet 5000 zl. Jest wiele czynnikow na obnizke samej kwoty kredytu i najlepiej brac naprawde ''gole sciany'' i spac miesiac na starym tapczanie a miec rate np. 200 zl nizsza ! przeciez i tak te pieniadze mozemy sobie pozniej spokojnie inwestowac. Czyli reasumujac ...nie napalac sie na wszelkie tzw. luksusy na kredyt bo to moze wyjsc pozniej bokiem i moze nam pozniej zabraknac na chleb bo mamy superluksusowe panele z drewna egzotycznego itd itd. na panelach za 20 zl za metr tez sie da zyc ! a nie trzeba zebow w sciane wbijac pozniej bo w zyciu jest tak jak w przyslowiu '' raz plyniemy na fali a pozniej moze fala opasc i zostaniemy bezrobotni'' , nie napalc sie na centra miast bo 20 minut na dojazd do centrum tez mozna doskonale mieszkac a juz jest troche tanszy kredyt. Znam wielu takich ktorych wyposarzenie mieszkania na kredyt prawie przekracza cene mieszkania a to juz nonsens. ZAWSZE BIERZ KREDYT NA TYLE NA ILE CIE STAC ! NIGDY NA WYROST CZY NA POKAZ LUB JAK SIE UDA TO JAK NAJMNIEJSZY . bb odpowiedz 47/ 28 2011-10-11 15:27(2) Sprzedac mieszkanie:P odpowiedz 13/ 1 2011-10-11 16:38 Najlepiej kupic za gotowke (2) i to jest najtansze polak odpowiedz 16/ 6 2011-10-11 18:04 Kaszubów lubią w gdańsku ..lecz co robi na targach w ergoarenie agencja mienia wojskowego ? dobija targu z inpro sprzedając im kolejną działkę za bezcen ? asad odpowiedz 11/ 0 2011-10-11 18:05 SPŁACIĆ KREDYT NAJLEPSZT SPOSÓB DYDEK odpowiedz 10/ 1 2011-10-11 20:04 WARTO OPISAĆ BANKI KTÓRE OSZUKUJĄ KLIENTÓW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1) SĄ W POLSCE BANKI KTÓRE PO UDZIELENIU KREDYTU Z POWODU PODWAŻENIA JAKIEGOŚ DOKUMENTU WYPOWIADAJĄ UMOWE KREDYTOWĄ I ŻADAJĄ SPŁATY CAŁOŚCI POŻYCZKI. WYPOWIADANIE KREDYTU JEST CELOWE ŻEBY PRZEJĄĆ TWOJĄ WARTOŚCIOWĄ NIERUCHOMOŚĆ. JEST DUŻO POSZKODOWANYCH W POLSCE PRZEZ TE BANKI. MOŻE ZNAJDZIE SIĘ JAKIŚ ROBINHOOD I ZACZNIE CZYSTKE!!!! ŻEBRAK KTÓRY BYŁ BOGATY odpowiedz 7/ 3 2011-10-11 20:09 Kredyt we frankach ja mam kredyt we frankach , brałam w 2007r i rata wzrosła mi tylko o 200 zł, cały czas uważam że kredyt we frankach i tak sie opłacał, pozdrawiam frankowców mała odpowiedz 22/ 4 2011-10-11 21:03 Też chcę kredyt odpowiedz 6/ 2 2011-10-11 21:15 Kredyt hipoteczny to pętla na szyje.. (1) odpowiedz 7/ 10 2011-10-11 22:07 Kilka zasad kredytowania i ZYCIA dla NAIWNYCH (2) 1. Kupuj i graj walutą jak cie na nią stać - jak na gieldzie - mozesz zyskac mozesz stracic! - jezeli nie chcesz stracic NIE KUPUJ !2. Kupuj takie mieszkanie na jakie cie stac ! a nie jakie ma sasiad albo jego dzieci.3. Nie kupuj od razu mieszkania na dozywocie - kredyt czy tez zamieszkanie!( jeszcze za praca ze 3razy je zmienisz)4. Nie musisz miec od razu 5* hotelu w pokojach ! daj żyć sobie a nie tylko odsetkom i bankom !5. Nie wierz zadnym doradcom - poniewaz oni maja prowizje z tego co im szef kaze sprzedawac ! oni nie sa po twojej stronie !6. Zawsze idz pod górę - skoro wszyscy JUZ to robią to ty nie idz w tą strone - bo to juz jest SPEKULACJA ! i tylko najcfansi zarobią!7. Nie wierz w wyceny rynku -dzis 100.000 jutro 20.000 .....8 - NAJWAZNIEJSZE !!!!!!! LOKALIZACJA LOKALIZACJA LOKALIZACJA - nie wciskaj kitu innym ze na szadolkach jest ladnie albo ze z osowej sie gdzies -gdziekolwiek dojedzie w 10min....... ! PS - pośrednicy to KLAMCY ! to zapamietaj na cale zycie - wkopia cie w kanał a potem wypną......!
Na co uważać przy kredycie hipotecznym? 7 dylematów Kredytobiorcy Pożyczać czy poczekać? Czy mam zdolność kredytową? Co ze stopami procentowymi? Waluty czy złotówki? Jak tanio spłacać kredyt we frankach? Okres kredytowania: na długo czy na krócej? Jak tu teraz żyć z kredytem? Na co uważać przy kredycie hipotecznym? Zanim podpiszemy umowę kredytową z bankiem, przeczytajmy ją dokładnie. Gdy kredyty są tanie, banki wymyślają tysiące sposobów, aby na nich dodatkowo zarobić. Oto najczęstsze pułapki, jakie drobnym druczkiem zapisane są w umowach. Uwaga na symulacje Przy pierwszym kontakcie z bankiem handlowiec zazwyczaj poda nam wstępne wyliczenia miesięcznych rat i odsetek, jakie łącznie zapłacimy. Wielu klientów uznaje je za ostateczne, a to duży błąd, bo gdy umowa zostanie już podpisana, nagle okazuje się, że musimy zapłacić kilkaset złotych więcej. Dzieje się tak dlatego, że wstępne wyliczenia nie biorą pod uwagę dodatkowych kosztów, są często uproszczone i podkoloryzowane. Pod żadnym pozorem nie należy ich uznawać za wiążące. Opłaty i prowizje Im więcej postanowień mamy zapisanych w umowie, tym dla nas lepiej. Często tabela opłat i prowizji, pobieranych przez bank, nie jest integralną częścią umowy. Tymczasem umowa kredytowa z bankiem może się zmienić tylko za zgodą obu stron, a tabelę opłat i prowizji bank zmienia sobie sam. Dlatego zadbaj, aby twoja umowa jak najrzadziej odwoływała się do tabeli czy regulaminów. Szczególnie ważne jest wpisanie do umowy braku opłat przy wcześniejszej spłacie całości lub części kredytu. Sposób obliczania oprocentowania Podawane jest ono na podstawie wskaźnika WIBOR (dla kredytów w złotówkach), LIBOR (dla franków), EURIBOR (euro). Do tego bank dodaje swoją - ustaloną z klientem - marżę, czyli zarobek. Na dziś atrakcyjna marża to 1,25 proc. dla CHF i 0,75 proc. dla złotówek. Jeżeli bank proponuje wyższą, wybierzmy inny. Chyba że dostajemy coś w zamian, na przykład ograniczone do minimum formalności. Opłata przy przewalutowaniu Warto sprawdzić, czy jest i ile wynosi. Jeżeli bank obiecuje, że nie ma, powinien to zawrzeć w umowie. Uwaga na wakacje Niektóre banki dają możliwość czasowego, np. trzymiesięcznego, zaprzestania spłaty kredytu bez podania przyczyn lub też np. opuszczenia jednej raty raz na 3 lata. Trzeba sprawdzić, czy taka opcja nie jest dodatkowo płatna oraz jak i do kiedy należy zgłosić chęć korzystania z niej. I czy kredyt z taką opcją nie jest wyżej oprocentowany niż inne. Uwaga na spread Wszystkie banki od jakiegoś czasu rozliczają kredyty walutowe niesprawiedliwie. Klient dostaje kredyt po "okienkowej" cenie kupna waluty, obowiązującej w danym banku, a spłaca go po wyższej cenie sprzedaży. W ten sposób na każdym euro czy franku bank zarabia dodatkowo nawet kilkanaście groszy (tzw. spread walutowy). Według badania portalu eHipoteka oraz "Gazety Wyborczej" średni spread w ciągu ostatnich dwóch lat na walucie szwajcarskiej wzrósł z 9-10 do 12-13 gr. Najwyższe spready mają DomBank, Polbank, Kredyt Bank i GE Money Bank. Fortis Bank był oskarżany o to, że podnosi spread każdego piątego dnia miesiąca (wtedy przypada w tej instytucji spłata rat kredytów hipotecznych). Jednocześnie Fortis Bank przez jakiś czas miał jedne z najniższych marż - jak widać nie ma nic za darmo. Rozwiązaniem problemu wysokiego spreadu jest spłata kredytu w walucie. Dzięki rekomendacji S II możesz skorzystać z tej opcji nawet po zaciągnięciu kredytu! Przeczytaj o finansowych korzyściach spłaty w walucie. Wcześniejsza spłata kredytu Z analiz Expandera wynika, że statystyczny kredyt hipoteczny jest w Polsce spłacany 10 lat. Każdy przypływ gotówki przeznaczamy na nadpłacenie kredytu, chętnie spłacamy dwie raty zamiast jednej - mówi Paweł Majtkowski. Upewnijmy się jednak, czy bank żąda wcześniejszego zgłoszenia chęci zrobienia nadpłaty. Najlepiej, jeżeli po każdej nadpłacie następuje rekalkulacja rat, zmniejszenie kapitału, a więc i odsetek. Niestety większość banków traktuje nadpłaconą ratę, w ten sposób, że wykreśla ostatnią ratę do zapłacenia (tę za przykładowe 30 lat). W ten sposób skraca się okres spłaty, ale nie spadają koszty! Sprawdź też, czy bank nie wymaga, aby nadpłata była robiona transzami (np. po 5 tys. zł), czy też przyjmuje każdą złotówkę na poczet kredytu. Dodatkowe ubezpieczenia Banki starają się rekompensować sobie niskie zarobki na marżach przez dodawanie obowiązkowych ubezpieczeń (mają z nich prowizję): od bezrobocia, na życie, niskiego wkładu własnego, polisę do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej (to dodatkowy koszt, który występuje również przy refinansowaniu, a więc przenoszeniu kredytu z banku do banku). Jeżeli są one obowiązkowe, poproś o symulację, ile dodatkowo zapłacisz z tytułu różnych polis. Przeczytaj też dokładnie zasady ubezpieczenia - skoro i tak za nie płacisz, przynajmniej wykorzystaj. Sprzedaż wiązana Banki dodatkowo odbijają sobie tani kredyt hipoteczny, wciskając nam obowiązkowo inne swe produkty. Standardem stało się otwieranie do kredytu konta (oficjalnie: by łatwiej było przelewać raty). Teraz banki wpychają nam karty kredytowe. Rekordzistą jest tu Lukas Bank, który jednak sprawę stawia jasno: daje niską marżę na kredycie hipotecznym (0,5 pkt proc.), ale tylko jeśli zobowiązujemy się do korzystania z 5 produktów banku (lokat, kont, kart) przez co najmniej 5 lat. Dodatkowe koszty Upewnij się kto, ty czy bank, zapłaci za wycenę nieruchomości na początku (400-500 zł za mieszkanie, 1000-1200 za dom). Sprawdź też, ile kosztuje aneks do umowy kredytowej (średnio ok. 50 zł), a także wyciąg z rachunku kredytowego (potrzebny do refinansowania kredytu) lub zaświadczenie o regularnych spłatach. Karne odsetki Warto wiedzieć, ile zapłacimy za spóźnienie się z ratą kredytową. Niektóre banki zastrzegają sobie możliwość automatycznego ściągnięcia raty z konta osobistego albo zerwania założonych u nich lokat. Całość czy w transzach Jeżeli kupujemy mieszkanie, które dopiero się buduje, lepiej przelewać deweloperowi kredyt w transzach.

Czy mam zdolność kredytową? 7 dylematów Kredytobiorcy Pożyczać czy poczekać? Czy mam zdolność kredytową? Co ze stopami procentowymi? Waluty czy złotówki? Jak tanio spłacać kredyt we frankach? Okres kredytowania: na długo czy na krócej? Jak tu teraz żyć z kredytem? Na co uważać przy kredycie hipotecznym? Polityka największych banków jest zbieżna z przekonaniem Komisji Nadzoru Bankowego, która obawia się, że dalsze luzowanie kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych może doprowadzić do tego, że zrealizuje się u nas amerykański scenariusz. Badanie tzw. zdolności kredytowej Te obawy są poniekąd słuszne. Podstawowym sitem dla klientów banku od lat było indywidualne badanie tzw. zdolności kredytowej. Zanim pożyczymy na mieszkanie, musimy się wyspowiadać - ile zarabiamy i jakie mamy miesięczne wydatki (karty kredytowe, czynsz, stałe opłaty, rachunki). Na tej podstawie analityk finansowy określa, czy spłacimy kredyt i czy miesięczna rata nie będzie zbyt wielkim obciążeniem dla naszego domowego budżetu. W teorii ten system działa świetnie, tyle że banki, walcząc o klienta, na jego możliwości finansowe patrzą przez palce. Zdolność kredytowa Polaków rosła ostatnio znacznie szybciej niż zarobki. W tym układzie obie strony trochę kręcą, obie o tym wiedzą i obie mają w tym interes. Komisja Nadzoru Bankowego już raz interweniowała - od lipca 2006 r. przykręcono nieco kurek z kredytami we frankach szwajcarskich (CHF). Pożyczanie w szwajcarskiej walucie ma tę zaletę, że jest nadal 2-3 proc. tańsze od pożyczek w złotówkach. To daje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności na całej operacji. Ale jest haczyk - ryzyko wzrostu kursu franków w stosunku do złotówki, co natychmiast podniesie nam miesięczną ratę. Pożyczanie bez wymaganego wkładu własnego Podobno kolejną sprawą, której przygląda się KNB, jest pożyczanie bez wymaganego wkładu własnego (tzw. 100 proc. wskaźnik LTV, czyli stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości). Im on jest mniejszy, tym bank ponosi mniejsze ryzyko, bo pożyczył mniej na nieruchomość wartą znacznie więcej. W razie problemów łatwiej odzyska pieniądze. Tymczasem z raportu Open Finance wynika, że statystyczny kredyt hipoteczny zaciągany jest już na 85-90 proc. wartości nieruchomości. Co jednak się zdarzy, gdy wartość mieszkania lub działki spadnie, a kredytobiorca straci pracę? Już teraz co drugie gospodarstwo przeznacza ponad połowę pensji na tzw. sztywne wydatki (raty, opłaty, rachunki itp.). Po utracie zatrudnienia płynność finansową w ciągu miesiąca straci aż 62 proc. ankietowanych (dane firmy AZ Finanse). Dokładnie w ten sposób narodził się kryzys w Ameryce. Sceptyków nie przekonują badania firmy doradczej Expander, z których wynika, że kredyty hipoteczne są najlepiej spłacanymi w kraju, a problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań ma zaledwie co pięćdziesiąty kredytobiorca (odsetek ten spada: z 3,22 proc. klientów w lutym 2005 roku do 2,16 proc. dziś). KNB może podnieść zalecane wymagania zabezpieczenia kapitałowego dla kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości. W ten sposób zmusi bank do zamrożenia w skarbcu znacznie większej ilości gotówki (tak przecież trudno ostatnio dostępnej). To oczywiście natychmiast przełoży się na wzrost kosztu takiego kredytu. Wniosek: Jeżeli nie masz wielkich widoków na poprawę zdolności kredytowej w najbliższym czasie (czyli na znaczny wzrost dochodów) oraz masz zamiar pożyczyć "na styk" (maksymalną kwotę, na jaką cię stać), z ratą będącą dużym obciążeniem rodzinnego budżetu, na 100 proc. wartości nieruchomości - lepiej podejmij decyzję w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

.Udzielonego kredytu przez grupę banków korporacyjnych kredytobiorcy. Kredyty-zwykle przy takich stopach procentowych związany do zmiennej indeks kursu, takie jak Interbank Offered Rate Londynie (LIBOR) lub stawek na Certyfikaty Banku depozytów są często sprzedawane inwestorom na rynku wtórnym kredytów. W ostatnich latach, inwestorów instytucjonalnych takich jak fundusze inwestycyjne stały się głównymi nabywcami kredytów konsorcjalnych. Kredyty konsorcjalne głównych kredytobiorców korporacyjnych są oceniane przez firmy ratingowe takie jak Standard & Poor, wykorzystując system oceny podobny do stosowanego dla obligacji korporacyjnych. Wraz z utworzeniem rynku wtórnym łączenie pożyczek pochodzących z banków, inwestorów, multi-bank kredytów komercyjnych może niektóre handlu dzień tak aktywnie, jak korporacyjnych papierów dłużnych w Over-The-Counter (OTC) na rynku dystrybutorów. Kontrast z transakcji wysoką dźwignię wysoki odsetek od kredytów stopy rozszerzone na bardziej ryzykownych pożyczkobiorców. Angielski ▼ Angielski ▼ Deutsch Español Français Italiano Tagalog Wpisz pytanie lub wyrażenie ... Szukaj: Wszystkie źródła Wspólnoty Q & A Tematy opisowe Przeglądaj: Pytania bez odpowiedzi | Nowe pytania | Nowe odpowiedzi | Reference Library Ogłoszenia Bilety Lotnicze lot.com PLL LOT. Szybko, wygodnie i tanio zrobić celu. Kup bilet online! Solar Energy Investments EnergyandCapital.com / Solar_Invest Trzy słoneczne zapasów nigdy nie słyszał, patrząc przeszłości oczywiste Podobne filmy: Kredytu konsorcjalnego Top Zysk Big Banku Doubles w 2009 roku Dems Blisko Remont Health Care Obama Obudowa Jak znaleźć Real Estate Opportunities w recesji Zobacz więcej Business & Finance wideo Gale Encyclopedia of Small Business: Kredytów konsorcjalnych Top Kredyty konsorcjalne są pożyczki udzielane przez dwa lub więcej kredytodawców i zarządzane przez wspólnego pełnomocnika przy użyciu podobnych warunkach i wspólnej dokumentacji. Według Business Credit, najbardziej syndications kredytu w formie bezpośredniego kredytodawcy związek, w którym pożyczkodawca prowadzi jest agentem innych pożyczkodawców w początkowym i administrowaniem kredytu i innych banków kredytujących, które podpisały umowy kredytowej . W ostatnich kilku latach popularność tego typu pożyczki eksplodował. Do roku 2000 roczna wielkość emisji konsorcjalnych pożyczek wzrosła do 1,2 dolarów biliona , $ 100 mld więcej niż w rok wcześniej. Firm, które wybraniu tej opcji w celu sfinansowania ich wzrostu rozszerzone poza listy Fortune 500, które były jego pierwszych użytkowników. Pierwotnie opracowany w celu zaspokojenia potrzeb dużych, firm przejęcia głodny, ale teraz stają się elastyczne źródło finansowania dla firm średniej wielkości i mniejszych firm, które są na zakręcie przeprowadzki do statusu średnich przedsiębiorstw. W rzeczywistości, kredyty konsorcjalne za jedyne $ 10 milionów stało się powszechne . Najbardziej udanych małych firm, które ewoluowały do punktu, w którym są one wysiłku na granicy, że "małe" wyznaczenie zawsze zajmuje się jeden lub kilka poszczególnych banków, negocjowanie indywidualnych pożyczek i linii kredytowych oddzielnie z każdej instytucji. Następnym krokiem finansowania, jednakże może być konsolidacja działalności bankowej przez jeden grupowej linii. Corporate Cashflow Magazine ' s Thomas Bunn zauważyć, że choć właściciele firm i menedżerowie czasami nienawidzić , aby podjąć ryzyko banków alienacji, z którym od dawna zrobić biznes, proste rzeczywistości jest to, że "przedsiębiorstwa mogą przerastać ich tradycyjnych banków i potrzebują nowych możliwości lub rozszerzonej grupy banku do finansowania ich dalszego rozwoju. " Oczywiście, firmy mogą zawsze wybrać po prostu zwiększyć ich stabilność instytucji kredytowej, ale ma kilka wad. "Zarządzanie wieloma stosunki z bankiem to nie lada", powiedział Michael Fidler i Patricia Neumeyer w Business Credit. "Każdy bank musi dojść do zrozumienia swojej firmy jak i jego działalności finansowej są prowadzone. komfort musi być ustalona po obu stronach transakcji, która wymaga czasu i wysiłku .... Negocjowanie dokument z jednym cantake dni bankowych. Negocjowanie dokumentów z 04:56 banków z osobna jest czasochłonne, nieefektywne zadania. Staggered zapadalności musi być monitorowana i zaaranżowana. Co więcej, wiele linii wymaga między wierzycielem porozumienia między bankami, co ma dodatkowy czas na negocjacje. " Biorąc pod uwagę te przeszkody, właścicieli firm i kadry kierowniczej często wyrażają zainteresowanie kredytów konsorcjalnych, które oferują konsolidację wysiłków i możliwość nawiązywania nowych kontaktów bankowego. Kredytodawcy wsparcie ich stosowania, jak również. "Kredytodawcy jak syndications, ponieważ pozwala im zarobić więcej kredytów, przy jednoczesnym ograniczeniu indywidualnych ekspozycji i rozpowszechnianie ich ryzyka w ramach portfela szerzej," wyjaśnia Fidler i Neymeyer. "Ponadto, administrowaniem kredytu jest niezwykle wydajny, z agentem zarządzania większość procesu w imieniu uczestników." Kredyty konsorcjalne zawias w sprawie utworzenia sojuszu mniejszych instytucji bankowych, którzy połączyli swe siły, są w stanie zaspokoić potrzeby kredytowej kredytobiorcy. To stworzenie jest zainspirowany wybór agenta, który zarządza konta. "W porozumieniu z kredytobiorcą, aranżer zbierze się grupa banków w formie konsorcjum, z których każdy części kredytów bankowych wymaganej ilości," wyjaśnia John Tsui w Hospitality mieszkania. "kredytu zwykle jest podpisany sześciu do ośmiu tygodni po Mandat został przyznany, po podpisaniu, kredytobiorca może zaciągnąć funduszy. " Kredytobiorców zaciąganie kredytów konsorcjalnych zapłacić z góry opłaty i opłat rocznych z banków, z odsetek naliczonych (raz na kwartał, miesiąc, lub co pół roku) od początkowej daty draw-down. "Jedną z zalet kredytów konsorcjum jest, że rynek ten umożliwia kredytobiorcy do dostępu z różnych grup instytucji finansowych", powiedział Tsui . "Ogólnie rzecz biorąc, kredytobiorcy mogą pozyskać środki taniej na rynku kredytów konsorcjalnych, niż mogą pożyczki tej samej ilości pieniędzy poprzez serię dwustronnych pożyczek. oszczędności to zwiększa się ilość wymaganych rośnie. " Inne zalety kredytów konsorcjalnych Ponadto, ekonomistów i menedżerów konsorcjum twierdzą, że istnieją inne, mniej oczywiste korzyści będzie z kredytu konsorcjalnego. Korzyści te obejmują: Konsorcjalne obiektów kredytu może zwiększyć konkurencję dla Twojej firmy, zachęcając inne banki do zwiększenia wysiłków mających na celu informacji o rynku przed siebie w nadziei, że uznanie ich. Elastyczność struktury i ceny. Kredytobiorcy mają wiele możliwości w kształtowaniu ich kredytu konsorcjalnego, w tym opcji wielowalutowość, technik zarządzania ryzykiem, a przedpłaty prawa bez kary. Konsorcjalne obiektów przynieść firmom w najlepszych cenach w kruszywa i części firm czasu i wysiłku negocjacji indywidualnie z każdym banku. Warunki kredytu mogą być skracane. Zwiększona zwrotnego. Banków Syndicate czasami chcą podzielić się perspektywy na zagadnienia biznesowe z agentem, że będą niechętnie dzielić się z działalności kredytu. Kredyty konsorcjalne przynieść kredytobiorcy większą widoczność na otwartym rynku. Bunn zauważył, że "Dla handlowych emitentów papieru, agencje ratingowe widzenia wieloletniej grupowej linii jako silniejszego wsparcia niż kilka dwustronnych rok linii kredytowych." Formacja Syndicate Zdolność kredytobiorcy w celu zabezpieczenia kredytu konsorcjalnego, choć opiera się na jego zdolność do pobudzenia tworzenia konsorcjum na pierwszym miejscu. "Nie ma dwóch syndications są identyczne", napisał Bunn. "Rynek zmienia się każdego dnia wiele wartości niematerialnych i prawnych wpływają na strukturę i wyceny kredytów, w tym doświadczenie i głębokości firmy kierownictwa;. Trendów w branży i rynku. Trendów i finansowe w firmie" Pierwszą rzeczą, jaką firma musi zrobić, to wybrać agenta w celu ułatwienia komunikacji i transakcji między kredytobiorcą i instytucji bankowych, które będą tworzyć konsorcjum. "Na pierwszym miejscu szukać agenta wśród istniejących relacji", powiedział Fidler i Neumeyer. "Na pewno będziemy chcieli, bank, który posiada niezbędne umiejętności i doświadczenie konsorcjum do uzyskania na rynku wiarygodność . Chociaż agent nie zawsze musi być największym uczestnikiem konsorcjum, agent powinien mieć odpowiednią wytrzymałość kapitału do kotwy do kredytu. Większość ważne jest jednak to, że są wygodne z bankiem. Ponieważ środek jest działająca w jego imieniu, muszą one w pełni zrozumieć biznes i podziel się postaw i priorytetów. " Kiedy agent został wybrany, proces poszukiwania chętnych banków jest realizowany. Ten etap procesu może się znacznie różnić pod względem złożoności. Niektórzy agenci zmierzyć poziom zainteresowania innych kredytodawców poprzez wysyłanie im niezbędne informacje finansowe dotyczące kredytobiorcy i zamierzonego kształtu i wielkości grupy konsorcjum, jak również danych dotyczących operacji kredytobiorcy, tło, zarządzanie i marketing. Bunn zauważyć, że w innych przypadkach, jednak proces ten może być bardziej skomplikowane, związanego ze znaczną due diligence , przygotowanie kompleksowej ofercie konsorcjum memorandum (w tym prognozy finansowe), a formalna prezentacja banku. Ogólnie rzecz biorąc, na czas niezbędny do utworzenia grupy banku odpowiada w przybliżeniu złożoności proponowanego porozumienia. Utworzenie konsorcjum może nastąpić w ciągu kilku tygodni lub kilku miesięcy. Analitycy jednak pamiętać, że czas niezbędny do zawarcia umowy jest zazwyczaj mniejsza jeśli banki są już znane kredytobiorcy operacji. Po członkostwo w grupie ustalono, związek szybko nabiera charakteru, że firma pożyczki oczekują w kontaktach z jednej instytucji kredytowej. "To nie znaczy, że kredytobiorca zrzeka się kontroli nad procesem, a uczestnicy będą nadal aktywnie wzywa kredytobiorcy", zauważył Fidler i Neumeyer. "Jest to jedynie interakcji pomiędzy banki uczestniczące, które powinny zmniejszyć do zasiłku. Agent powinien zorientować się na rynku i ułatwić poruszanie się specyfiki cen i struktury transakcji." Rzeczywiście, agenta obowiązki są liczne i zróżnicowane. Agent jest oskarżony o podawanie konsorcjalnych samego obiektu, jak również wszystkich pożyczek i kredytów, spłaty, rozliczenia odsetek oraz płatności opłaty. Głównym składnikiem funkcjonowania administracji jest, aby upewnić się, że komunikacja pomiędzy instytucjami kredytowymi i kredytobiorcy pozostają otwarte tak, że obie strony pozostają poinformował o zmianie firmy i rynku rzeczywistości. W zamian za świadczenie takich usług, agent jest kompensowany z opłaty rocznej. Inne dokumenty: Bunn, Thomas. "Co Kredytobiorcy wiedzieć o Syndication pożyczki." Corporate Cashflow Magazine. październiku 1995 roku. Fidler, Michael i Patricia Neumeyer. "Windykacja bez grafiki-Dlaczego Kredytobiorcy powinni rozważyć Agented transakcji." Business Credit. maju 1996 roku. "Pożyczek konsorcjalnych." Wall Street Journal. 22 listopada 2000. Tsui, John F. "Apel kredytów konsorcjalnych." Hospitality mieszkania. lutym 1992 roku. Wienke, Robert O. "Syndications pożyczki i udziały: Trendy i taktyki." Przegląd Gospodarczy Lending. Wiosna 1994 roku. Ogłoszenia Online Trading www.Plus500.com Darmowe € 100.000 Practice konto. w czasie rzeczywistym wykresy i narzędzia! Długoterminowych inwestycji www.meridiam.com modelu dla projektów 3P i prywatnego finansowania infrastruktury Investopedia Słownik finansowy: Pożyczki konsorcjalnej Top Kredytowych oferowanych przez grupę wierzycieli (tzw. konsorcjum), którzy współpracują w celu zapewnienia środków dla jednego kredytobiorcy. Kredytobiorca może być korporacja, duży projekt, lub suwerenności (np. rządu). Pożyczka może obejmować stałe kwoty, linii kredytowej, lub kombinacja tych dwóch. Stopy procentowe mogą zostać ustalone na okres kredytowania lub pływające na podstawie stopy referencyjnej, takich jak London Interbank Offered Rate (LIBOR). Zazwyczaj jest tam główny bank lub poręczyciela pożyczki, znany jako "organizator", "agent "lub" prowadzić pożyczkodawcy ". Ten kredytodawca może być oddanie się proporcjonalnie większy udział kredytu lub wykonywania czynności, takich jak rozproszenie przepływów pieniężnych wśród pozostałych członków konsorcjum oraz zadań administracyjnych. znana również jako "grupowej bank". Investopedia Says : Głównym celem konsorcjalnych pożyczek jest szerzenie ryzyko domyślnie kredytobiorcy w wielu kredytodawców (np. banki) lub inwestorów instytucjonalnych takich jak fundusze emerytalne i fundusze hedgingowe. Ponieważ kredyty konsorcjalne są o wiele większe od standardowych kredytów bankowych, ryzyko nawet jednego kredytobiorcy nie stawili może sparaliżować jednego pożyczkodawcy. Kredyty konsorcjalne są również używane w dźwigni społeczności wykupu na finansowanie przejęć dużych przedsiębiorstw głównie z finansowania dłużnego. konsorcjalne kredyty mogą być wykonane na "najlepszych starań" podstawy, co oznacza, że jeśli wystarczająco inwestorów nie można znaleźć, kwota kredytobiorca otrzymuje będzie niższa niż początkowo przewidywano. Pożyczki te mogą być podzielone na dwa transze dla banków (który rewolwery standardowego funduszu lub linii kredytowych) oraz inwestorów instytucjonalnych (którzy funduszu o stałym oprocentowaniu kredytów termin). Related Links : Ten rodzaj finansowania jest jedną z sił, która napędza wyceny rynku kapitałowego. Private Equity Trendsetter dla zasobów Dowiedz się, dlaczego upadku funduszy hedgingowych i jak uniknąć tych samych błędów. Hedge Awarie Funduszu Illuminate Pułapki Leverage Inwestowanie w obligacje - Co oni, i nie należą w portfolio? Bond Podstawy Tutorial Ogłoszenia Handel Na Giełdach www.Plus500.pl Inwestuj w Akcje Zagraniczne km profesjonalnej platformie OD 50 dolarów! Inwestycji Wine www.antique-wine.com uniknąć pułapek, dowiedzieć się, co kupić i kiedy sprzedać Wikipedia na Answers.com: Kredytu konsorcjalnego Top Finanse Rynki finansowe Rynku obligacji Rynku towarowego rynku instrumentów pochodnych Walutowe rynku rynku pieniężnego pozagiełdowym Private equity nieruchomości Spot rynku giełdowe uczestników rynku finansowego : Inwestor i spekulant Instytucjonalnych i detalicznych Instrumentów finansowych Gotówka : Depozyt Pochodne Egzotyczne opcji Futures umowy pożyczki opcji ( call lub umieścić ) Bezpieczeństwo fotografii Lokaty lub świadectwo depozytowe Corporate finance Rachunkowość Audyt Capital budżetowania kredytowych agencji ratingowej finansowe zarządzania ryzykiem Sprawozdanie finansowe wykupów lewarowanych, Fuzje i przejęcia Finansowanie strukturalne Venture capital Finansów osobistych Kredytowych i zadłużenia Umowa o pracę Planowanie finansowe Emerytury Student pomocy finansowej w Stanach Zjednoczonych Finansów publicznych Wydatków rządowych : Rząd wydatki na spożycie ostateczne działania rządu Redystrybucja bogactwa przelewu dochodów państwowych: Podatki deficyt wydatków rządowych budżetu rząd deficytu budżetowego Dług dochodów niepodatkowych Nakazu zapłaty Banki i bankowość Bank centralny Rachunek depozytowy frakcyjnej rezerwy bankowej Lista banków pożyczki Podaż pieniądza Rozporządzenia finansowego Uprawnienia zawodowe w zakresie usług finansowych skandali rachunkowości Standardy ISO 31000 Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Historia gospodarcza Historia private equity i venture capital Recesja fotografii bańki na rynku Krach na giełdzie v · d · e Kredytu konsorcjalnego jest jeden, który jest przez grupę kredytodawców i jest zorganizowany, zorganizowane i zarządzane przez jednego lub kilku banków komercyjnych i banków inwestycyjnych znany jako organizatorów. Rynku kredytów konsorcjalnych jest dominującym sposobem dla korporacji w Stanach Zjednoczonych i Europie, by wykorzystać banków i innych instytucji finansowych kapitału dostawców na kredyty. Amerykański rynek pochodzi z dużych wykupów lewarowanych pożyczek w połowie lat 1980-tych, [ 1 ] i europejski rynek rozkwitł wraz z wprowadzeniem euro w 1999 roku. Na najbardziej podstawowym poziomie, aranżerów służyć bankowości inwestycyjnej roli podniesienie finansowania inwestora dla emitenta potrzebuje kapitału. Emitent płaci aranżer opłata za tę usługę, a opłata ta wzrasta wraz ze złożonością i czynniki ryzyka kredytu. W rezultacie, najbardziej dochodowych kredytów są do dźwigni kredytobiorców, emitentów, których ratingi kredytowe są klasy spekulacyjne i którzy płacą smarowania (składek i marże powyżej LIBOR w USA, Euribor w Europie lub innej stopy bazowej) wystarczy zainteresować niebankowych inwestorów pożyczki długoterminowej. Mimo, że próg ten porusza się w górę iw dół w zależności od warunków rynkowych. W USA kredytobiorców korporacyjnych i private equity sponsorów dość nawet samodzielnie napęd emisji papierów dłużnych. Europa ma jednak znacznie mniej działalności korporacyjnej i jego wydania jest zdominowany przez prywatnych sponsorów akcji, które z kolei określają wiele standardów i praktyk konsorcjum kredytowego. [ 2 ] Zawartość 1 Przegląd rynku kredytów 2 Rodzaje Syndications 2,1 gwarantowane wiele 2.2 Best-wysiłków konsorcjum 2,3 czynienia Klub 3 Proces Syndication 4 uczestników rynku kredytów 5 kredytowe Wyposażenie 6 Zgodność z przepisami 7 Zobacz także 8 Referencje 9 Linki zewnętrzne Przegląd rynku kredytów Detalicznego rynku kredytu konsorcjalnego składa się z banków i, w przypadku transakcji lewarowanych, spółki finansowe i inwestorów instytucjonalnych . [ 3 ] Równowaga sił wśród tych grup inwestorów jest inna w USA niż w Europie. W USA na rynku kapitałowym, gdzie ceny wiąże się jakości kredytowej i apetytu inwestorów instytucjonalnych. W Europie, mimo że inwestorzy instytucjonalni zwiększyli swoją obecność na rynku w ciągu ostatnich dziesięciu lat, banki pozostają kluczowym elementem rynku. W konsekwencji, ceny nie jest w pełni kierować siły rynku kapitałowego. W USA, na rynku elastyczność języka dyski początkowego poziomu cen. Przed oficjalnym uruchomieniem kredytu do tych punktów sprzedaży, aranżerów często się rynku odczytane przez nieformalnie wyborczych inwestorów wybrać, aby poznać ich apetyt na kredyt. Po tym czytać rynku, aranżerów rozpocznie transakcji na rozprzestrzenianie i opłaty, które jego zdaniem będzie jasne rynku. Do 1998 r., to byłoby to. Po cenach, lub początkowej rozłożone na stopy bazowej, która jest zazwyczaj LIBOR, został ustalony, to zestaw, z wyjątkiem najbardziej skrajnych przypadkach. Jeśli pożyczek słabo gwarantowana, aranżerów mógłby równie dobrze być po lewej stronie nad pożądanego poziomu zawieszone. Od 1998 rosyjski kryzys finansowy nękał rynku, jednak organizatorów przyjęły rynku-flex języka, co pozwala im na zmianę wyceny kredytu na podstawie inwestor popytu w niektórych przypadkach w określonym zakresie i do przesunięcia kwot między różne transze kredytu, w standardzie z listy zobowiązanie do udzielenia pożyczki. W rezultacie rynek flex, funkcje konsorcjum pożyczki w book-buildingu ćwiczeń, w rynku papierów żargonie. Pożyczka jest pierwotnie wprowadzonych na rynek w celu rozprzestrzeniania lub, jak to było coraz bardziej powszechne w 2008 r. z zakresu rozprzestrzenia się dalej rozmawiać cena (tzn. cel rozprzestrzeniania się, powiedzmy, LIBOR +250 do LIBOR +275). Inwestorzy wtedy podejmować zobowiązań, które w wielu przypadkach są warstwowych przez spready. Na przykład, pod uwagę mogą wprowadzić za 25 milionów dolarów na LIBOR +275 lub 15 dolarów mln LIBOR +250. Pod koniec procesu, aranżer wyniesie do zobowiązań, a następnie nawiązać połączenie, gdzie do ceny papieru. Po powyższym przykładzie, jeśli papier jest znacznie przekroczone na LIBOR +250, organizator może kawałek dalsze rozprzestrzenianie się. Natomiast jeśli jest słabo gwarantowana nawet przy LIBOR +275, a następnie organizator będzie zmuszony do podniesienia rozprzestrzenił się przynieść więcej pieniędzy na stół. W Europie, banki już od dawna dominuje na rynkach długu ze względu na ściśle regionalny charakter areny. Regionalne banki tradycyjnie finansowane lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, ponieważ są one znane z regionalnych emitentów i mogą finansować w lokalnej walucie. Od strefy euro została utworzona w 1998 r., wzrost europejskiego rynku dźwigni pożyczki jest napędzany przez wydajność przewidziane w niniejszym wspólnej waluty, jak również ogólny wzrost fuzji i przejęcia (M & A) działalności, w szczególności wykupów lewarowanych ze względu na działalność prywatną akcji . Regionalne barier (i wrażliwości w kierunku konsolidacji ponad granicami) spadły, gospodarka rośnie i euro przyczyniło się do zniwelowania różnic w walucie. W rezultacie, w Europie, coraz bardziej wykupów lewarowanych miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu i, co ważniejsze, mają one urosły jako organizatorów były w stanie podnieść większe pule kapitału do obsługi większych, wielu krajowych transakcji. Aby paliwo to rosnący rynek, szerszy wachlarz banków z różnych regionów teraz finansować te oferty, wraz z europejskimi inwestorami instytucjonalnymi i amerykańskich inwestorów instytucjonalnych, w wyniku stworzenia rynku kredytowym, która przecina Atlantyk. Europejski rynek wykorzystał wiele z lekcji z amerykańskiego rynku, przy zachowaniu regionalnej różnorodności. W Europie, regionalnej różnorodności pozwala bankom na utrzymanie istotnego wpływu pożyczek i sprzyja private equity dominacji na rynku. Rodzaje Syndications Na całym świecie istnieją trzy rodzaje ubezpieczeń dla syndications: gwarantowane do czynienia, najlepiej wysiłki konsorcjum, a wiele klubów . Europejski rynek kredytów konsorcjalnych dźwigni prawie wyłącznie składa się z gwarantowanej oferty, natomiast na rynku amerykańskim zawiera głównie najlepszych wysiłków. Gwarantowane wiele Gwarantowane umowa jest, dla którego organizatorami gwarancji całego zaangażowania, to konsorcjum kredytu. Jeśli organizatorów nie mogą w pełni subskrybować pożyczki, są zmuszeni do przyjmowania różnicy, które mogą później starają się sprzedać inwestorom. Jest to łatwe, oczywiście, jeśli warunki rynkowe, lub kredytowej podstaw, poprawić. Jeśli nie, aranżer może być zmuszony do sprzedaży po obniżonych cenach oraz, potencjalnie, nawet ponieść stratę na papierze. Czy organizator może być tylko po lewej stronie nad jej odpowiedni poziom trzymać kredytu. Aranżerów ubezpieczenia kredytów z kilku powodów. Po pierwsze, oferuje gwarantowane pożyczki mogą być konkurencyjne narzędzie do wygrania mandatów. Po drugie, gwarantowanych kredytów zwykle wymagają bardziej lukratywne kosztów, ponieważ agent jest na haku, jeśli potencjalnych kredytodawców przeszkadzać. Oczywiście, z giętkim językiem teraz powszechne, ubezpieczeń transakcji nie niesie to samo ryzyko, że kiedyś, gdy ceny były w kamieniu przed konsorcjum. Best-wysiłków konsorcjum Najlepszych starań konsorcjum jest, dla którego grupa organizator zobowiązuje się do ubezpieczenia mniej niż lub równa całej kwoty pożyczki, pozostawiając kredytu zmienne koleje rynku. Jeśli pożyczka jest słabo gwarantowana, kredyt nie może zamknąć lub może wymagać poważnej operacji, aby usunąć rynku. Tradycyjnie, najlepsze wysiłki syndications były wykorzystywane do ryzykownych kredytobiorców lub złożone transakcje. Od końca 1990, jednak szybkie przyjmowanie rynku-flex język dokonał najlepszych starań kredytów zasady, nawet w przypadku transakcji na poziomie inwestycyjnym. Wiele klubu Transakcja klubu jest mniejszy kredyt, zazwyczaj $ 25-100 mln, ale w wysokości $ 150 milionów, że jest premarketed do grupy kredytodawców związku. Aranżer jest zwykle pierwszym pomiędzy równymi, a każdy pożyczkodawca otrzyma pełnego cięcia lub prawie pełnego cięcia, opłat. Proces Syndication Dźwignia transakcji fundusz wielu celów. Stanowią one wsparcie na ogólne cele korporacyjne, w tym nakłady inwestycyjne, kapitał obrotowy, i ekspansji. Oni refinansowanie istniejącej struktury kapitału lub wsparcie pełnego dokapitalizowania w tym, nierzadko, wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Zapewniają one finansowania dla przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji, w ​​tym upadłości, w postaci super nadrzędnych pożyczek znany również jako dłużnik w posiadaniu (DIP) kredytów. Ich głównym celem jest jednak finansowanie fuzji i przejęć, wykupów w szczególności dźwigni, w którym nabywca korzysta z rynków długu do zdobycia cel nabycia funduszy. W USA, rdzeń dźwigni kredytowej pochodzi z wykupów wynikające z działalności gospodarczej, podczas gdy w Europie funduszy private equity dysku wykupy. W USA, wszystkie działania związane z private equity, w tym refinansowanie i dokapitalizowanie, nazywane są sponsorowane transakcji w Europie, są one określane jako LBO. Transakcji wykupu pochodzi również przed kredytodawców zobaczyć warunki transakcji. W wykupu, firma po raz pierwszy wystawiona na aukcji. Z sponsorowanych transakcji, firmy, która jest po raz pierwszy do sprzedaży prywatnych sponsorów akcji jest podstawowym LBO; wtórnym LBO to taki, który idzie od jednego sponsora na innego sponsora, i szkolnictwa wyższego jest jednym, który ma na drugie czas od sponsora do sponsora. Publicznych do prywatnych transakcji (P2P) występuje, gdy firma będzie z domeny publicznej do firmy private equity. Jako potencjalni nabywcy są oceny przedsiębiorstw docelowych, są one również w kolejce finansowania dłużnego. Odcinkowych pakietu finansowania mogą być oferowane jako część procesu sprzedaży. W czasie, gdy zwycięzca aukcji zapowiedział, że nabywca ma zwykle fundusze połączoną za pośrednictwem pakietu finansowania finansowane przez wyznaczone aranżer, lub, w Europie, mandat prowadzić aranżer (MLA). Przed udzieleniem mandatu, emitent może zabiegać o oferty od organizatorów. Banki zarys strategii konsorcjum i kwalifikacji, jak również ich spojrzenie na sposób pożyczka będzie cena na rynku. Kiedy mandat zostanie przyznana, proces konsorcjum zaczyna. W Europie, gdzie Mezzanine Capital finansowania jest standardem na rynku, emitenci mogą wybrać do prowadzenia dwutorowego podejścia do konsorcjum, zgodnie z którą MLAs obsługi długu nadrzędnego i specjalista fundusz mezzanine nadzoruje umieszczenie podporządkowane pozycji antresoli. Aranżer przygotowuje notę informacyjną (IM) opisującą warunki transakcji. IM zwykle będzie zawierać streszczenie, rozważania inwestycji, listę warunków, przegląd przemysłu i modelu finansowego . Ponieważ kredyty są zarejestrowane papiery wartościowe, będzie to poufne ofiarę tylko kwalifikowanym banków i inwestorów akredytowanych. Jeżeli emitent jest klasy spekulacyjne i poszukujących kapitału od inwestorów nonbank, aranżer często przygotować "public" w wersji IM. Ta wersja będzie pozbawiona wszystkich poufnych materiałów, takich jak zarządzanie projekcji finansowych tak, że może być postrzegane przez klientów prowadzących na publicznej stronie muru lub które chcą zachować możliwość zakupu obligacji lub akcji lub innych papierów wartościowych publicznych z poszczególnych emitenta (patrz Public Versus Private poniżej). Oczywiście, inwestorów, że widok materialnie niepublicznych informacji spółki są wykluczeni z zakupu spółki publicznej papierów wartościowych przez pewien okres czasu. Jak IM (lub "książka banku," w tradycyjnym żargonie rynku) jest przygotowywana, biurko konsorcjum będzie zabiegać o nieformalnych informacji zwrotnych od potencjalnych inwestorów, na co ich apetyt na umowę będzie i za jaką cenę są skłonni do inwestowania. Po tej inteligencji zostały zebrane, agent formalnie rynku transakcji dla potencjalnych inwestorów. Streszczenia będzie zawierać opis emitenta, przegląd transakcji i uzasadnienie, źródeł i wykorzystania oraz kluczowe dane statystyczne dotyczące finansów. Uwagi inwestycja będzie, po prostu, zarządzanie sprzedaży "pitch" do rozdania. Lista warunków zostanie wstępny term sheet opisujące cen, struktury, zabezpieczenia , umowy i inne warunki kredytu (przymierzy są zwykle negocjowane w szczegółach po aranżer otrzymuje informacje zwrotne inwestora). Przegląd branży będzie opis firmy przemysłu i pozycji konkurencyjnej w stosunku do jej partnerów przemysłowych. Model finansowy będzie szczegółowy model emitenta historyczne, pro forma , a przewidywane finanse, w tym wysokie, niskie i podstawy przypadku zarządu dla emitenta. Większość nowych pożyczek związane z przejęciem są ruszył na posiedzeniu banku, w którym potencjał kredytodawców usłyszeć zarządzania oraz grupa sponsorów (jeśli istnieje) opisać warunki pożyczki są i co transakcja, plecy. Zarządzanie zapewni swoją wizję transakcji, a co najważniejsze, powiedz, dlaczego i jak kredytodawcy są spłacane lub przed terminem. Ponadto inwestorzy będą informowani o wiele strategii wyjścia, w tym drugie drogi wyjścia poprzez sprzedaż aktywów. (Jeśli jest to małe ofertę lub refinansowania , a nie formalne spotkanie, może być szereg połączeń lub jeden-na-jeden spotkań z potencjalnymi inwestorami.) W Europie proces konsorcjum ma wiele kroków odzwierciedla złożoność sprzedaży w dół przez banki regionalne i inwestorów. Rola każdego z graczy w każdej fazie są oparte na ich relacje na rynku i dostęp do papieru. Po stronie organizatorów, zawodników zależy od tego jak dobrze mogą one dostępu do kapitału na rynku i przynieść kredytodawców. Po stronie kredytodawców, jest o uzyskanie dostępu do tak wielu okazje, jak to możliwe. Istnieją trzy podstawowe fazy konsorcjum w Europie. Podczas fazy ubezpieczeń, sponsora lub kredytobiorców korporacyjnych wyznacza MLA (lub grupa MLA), a transakcja jest wstępnie zagwarantowane. Podczas fazy sub-ubezpieczeniowych, innych organizatorów są sprowadzane do czynienia. Ogólnie konsorcjum, transakcja jest otwarty dla inwestorów instytucjonalnych na rynku, wraz z innymi bankami, które są zainteresowane uczestnictwem. W Stanach Zjednoczonych i w Europie, gdy kredyt jest zamknięty, ostateczne warunki są następnie udokumentowane w szczegółowe kredytowych i umów zabezpieczeń . Następnie, zastawy są doskonali i zabezpieczenia w załączeniu. Pożyczki na swój charakter, są elastyczne dokumentów, które mogą być poprawione i zmienione od czasu do czasu po ich zamknięciu. Zmiany te wymagają różnych poziomów zatwierdzenia. Zmiany może wahać się od czegoś tak prostego jak zrzeczenie przymierza się do czegoś tak złożonego jak zmiany w pakiecie zabezpieczeń lub pozostawienie emitenta wyciągnąć jego płatności lub dokonać zakupu. Uczestnicy rynku kredytów Istnieją trzy podstawowe inwestor okręgach: banki, firmy finansowe i inwestorów instytucjonalnych, w Europie tylko banki i inwestorów instytucjonalnych są aktywne. W Europie segmencie bankowości jest prawie wyłącznie składa się z banków komercyjnych, podczas gdy w USA jest o wiele bardziej zróżnicowane i mogą wiązać się z bankiem komercyjnym, oszczędności i instytucji kredytowych, lub spółka akcyjna, która zazwyczaj stanowi o ratingu inwestycyjnym pożyczek. Są to zazwyczaj duże kredytów obrotowych , że z powrotem papierów komercyjnych lub są wykorzystywane na cele ogólne spółki lub, w niektórych przypadkach przejęć. Na dźwigni kredyty, banki w USA zwykle dostarczają nierzeczywistej kredytów obrotowych, akredytywy (L / C jest) , i, choć są one coraz mniej popularne- umarzania kredytów długoterminowych , pod kredytu konsorcjalnego. Banków europejskich funduszy i przytrzymaj wszystkich transz w strukturze kredytów. Firm Finansów konsekwentnie stanowiła mniej niż 10% dźwigni finansowej na rynku kredytowym, a grają w mniejszych oferty-$ 25-200 mln. Inwestorzy ci często szukają aktywów opartych na kredyty, które prowadzą szeroko rozprzestrzenia się i często wyposażone w czasie intensywnego monitorowania zabezpieczeń. Inwestorów instytucjonalnych na rynku kredytów są głównie strukturyzowanych instrumentów znany jako zabezpieczone zobowiązania wynikające z kredytu (CLO) i pożyczki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (znane jako "prime funduszy", ponieważ były one pierwotnie obozem dla inwestorów rynku pieniężnego , jak fundusz, że zbliżenie premiera rate) również odgrywają dużą rolę. Chociaż USA fundusze premier robią odpisy na europejskim rynku kredytów, nie ma wersji europejskiej premiera funduszy europejskich, ponieważ organy regulacyjne, takie jak Financial Services Authority (FSA) w Wielkiej Brytanii, nie udzielił pożyczek dla inwestorów detalicznych. Ponadto, fundusze hedgingowe , wysokiej wydajności funduszy obligacji , funduszy emerytalnych , firm ubezpieczeniowych i innych praw własności inwestorów do udziału oportunistycznie kredytów. Zazwyczaj jednak, w które inwestują głównie w formie pożyczek szeroki margines (określone przez niektórych jako "wysokooktanowej" kredytów), z rozstawem 500 punktów bazowych lub wyższe w stopy bazowej. CLO są pojazdy specjalne utworzone w celu utrzymywania i zarządzania baseny z dźwignią kredytów. Celowy finansowany jest z kilku transzach zadłużenia (zwykle jako "AAA" oceniane transzy, "AA" transzy "BBB" transzy, i antresolą transzy), które mają prawa do zabezpieczenia i strumienia płatności w porządku malejącym . Ponadto, nie ma akcji transzy, ale transzy equity zwykle nie jest oceniane. CLO są tworzone jako arbitrażu pojazdów, które generują dochody z papierów kapitałowych poprzez wykorzystanie , poprzez emisję długu od 10 do 11 razy większą od ich wkładu kapitału. Istnieją również wartości rynkowej CLO, które są mniej dźwignią-zazwyczaj trzy do pięciu razy i pozwoli menedżerom większą elastyczność niż mocniej strukturyzowane arbitrażu. CLO są zazwyczaj oceniane przez dwóch z trzech głównych agencji ratingowych i nakłada szereg testów przymierze na zarządców zabezpieczenia, w tym minimum Ocena, dywersyfikacji przemysłu, a maksymalny domyślny koszyka. W USA CLO stał się dominującą formą inwestycji instytucjonalnych w dźwigni rynku kredytów w 2007 r., biorąc dowódca 60% podstawowej działalności przez inwestorów instytucjonalnych. Ale kiedy zorganizowanego rynku finansowego kraterami pod koniec roku 2007, wydanie CLO spadł i do połowy 2008 r. udział CLO spadł do 40%. W Europie w ciągu ostatnich kilku lat, inne pojazdy, takie jak fundusze kredytowe zaczęły pojawiać się na rynku. Z kredytów są otwarte baseny inwestycji długiem. W przeciwieństwie do CLO, jednak nie podlegają one nadzorowi ocen lub ograniczenia dotyczące przemysłu lub zróżnicowania ocen. Na ogół są one lekko podważeniem (dwa lub trzy razy), pozwalają menedżerom na znaczną swobodę w wybór, inwestycje, i podlegają oznaczony na rynek. Ponadto, w Europie, fundusze mezzanine odgrywać znaczącą rolę na rynku kredytów. Fundusze mezzanine są również źródłem inwestycji, które tradycyjnie koncentruje się na rynku mezzanine tylko. Jednak kiedy drugi zastawu została wprowadzona na rynek, to erozji rynku antresoli, w konsekwencji, fundusze mezzanine rozszerzyli swoje wszechświata inwestycji i zaczął zobowiązać się do sekund zastawu, jak również płatności w naturze (PIK) części transakcji. Podobnie jak w przypadku funduszy kredytowych, te baseny nie podlegają nadzorowi ocen lub wymogów dywersyfikacji i pozwalają menedżerom na znaczną swobodę w wybór, inwestycji. Fundusze mezzanine są jednak bardziej ryzykowne niż fundusze kredytowe, które noszą zarówno cechy długu i kapitału własnego. Inwestorzy detaliczni mają dostęp do rynku kredytów przez premiera środków. Prime fundusze zostały wprowadzone w roku 1980. Większość oryginalnych środków prime były stale oferowanych funduszy okresach kwartalnych przetargu. Menedżerowie następnie walcowane prawda zamknięte , giełdowych funduszy na początku lat 1990. Dopiero na początku 2000 r., że kompleksy funduszu wprowadzono otwartych funduszy, które były zwrotne każdego dnia. Podczas kwartalnych funduszy wykupu i zamknięte fundusze pozostał standardem, ponieważ na rynku wtórnym pożyczki nie oferuje bogaty płynności, że jest poparcie dla otwartych funduszy, fundusze otwarte zostały w wystarczającym stopniu podnieśli profil, który w połowie 2008 r. stanowiły one 15-20% aktywów kredytowych posiadanych przez fundusze. W szeregi inwestorów instytucjonalnych wzrosła w ostatnim roku, rynki kredytu zostały zmienione w celu wspierania ich rozwoju. Ujęciu instytucjonalnym kredyty stały się powszechne w strukturze kredytów. Obrót wtórny jest działalnością rutynowych i mark-to-market cen, jak i dźwigni indeksy pożyczki stały się standardami zarządzania portfelem. [ 4 ] Kredyty Kredyty konsorcjalne obiektów (kredyty) są w zasadzie programów pomocy finansowej, które mają na celu pomóc instytucji finansowych i innych inwestorów instytucjonalnych zwrócić kwoty nominalnej, jak na wymagania. Istnieją cztery główne typy obiektów konsorcjalnego kredytu:. Kredytu odnawialnego, pożyczki terminowej; L / C, a linia nabycia lub sprzętu (z opóźnieniem-draw okres kredytowania) [ 5 ] Odnawialnej linii kredytowej pozwala kredytobiorcy do dokonywania wypłat, spłacić i reborrow tak często jak to konieczne. Placówka działa podobnie jak firmową kartą kredytową, z wyjątkiem kredytobiorców opłata roczna opłata zobowiązania niewykorzystanych kwot, które dyski całkowity koszt kredytu (opłata obiektu). W Stanach Zjednoczonych wielu rewolwery do emitentów spekulacyjnych klasy są oparte na aktywach, a więc związane z bazy wzorów zaciągania kredytów, które ograniczają kredytobiorców pewien procent zabezpieczenia, najczęściej należności i zapasów. W Europie rewolwerów są przede wszystkim wyznaczony na finansowanie kapitału obrotowego i nakładów inwestycyjnych (CAPEX). Okres kredytowania jest po prostu kredytu ratalnego, takich jak pożyczki należałoby wykorzystać do zakupu samochodu. Kredytobiorca może korzystać z kredytu w krótkim okresie zaangażowania i spłacać ją na podstawie jednej serii zaplanowanych spłat lub jednorazowego ryczałtu w terminie zapadalności (płatność kula). Istnieją dwa podstawowe rodzaje kredytów długoterminowych: umorzeniu pożyczki termin i instytucjonalnych pożyczki długoterminowej. Umorzeniu pożyczki długoterminowej (okres pożyczki lub TLA) jest okres kredytowania z postępującym harmonogram spłaty, który zazwyczaj prowadzi sześciu lat mniej. Pożyczki te są zazwyczaj konsorcjum banków wraz z kredytów obrotowych w ramach większego konsorcjum. W Stanach Zjednoczonych okres pożyczki są coraz rzadsze od lat jako emitentów ominął rynku bankowym i stuknął inwestorów instytucjonalnych na wszystkie lub większość swoich pożyczek ze środków własnych. Instytucjonalnych pożyczki długoterminowej (B-termin, C lub D perspektywie długoterminowej pożyczki) to termin, pożyczki obiektu z częścią wykute na nonbank, inwestorów instytucjonalnych. Pożyczki te stały się bardziej popularne jako podstawy instytucjonalnej inwestora kredytu wzrosła w Stanach Zjednoczonych i Europie. Pożyczki te są wyceniane wyższa niż umarzania kredytów długoterminowych, ponieważ mają dłuższe okresy i harmonogram spłaty pocisku. Ta kategoria obejmuje również instytucjonalnych drugiej zastaw pożyczek i przymierza-lite kredytów. Zgodność z przepisami Shared Narodowy Program Credit powstał w 1977 roku przez Radę Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, Federal Deposit Insurance Corporation, a Urząd Kontrolera Waluty zapewnienie sprawnego i spójnego przeglądu i klasyfikacji każdej dużej kredytach konsorcjalnych. Obecnie program obejmuje żadnych zobowiązań pożyczki lub kredytu na minimum 20 milionów USD, który jest wspólnie przez trzy lub więcej nadzorowanych instytucji. Przegląd ag Read more: http://www.answers.com/topic/syndicated-loan#ixzz1cMgLLtE4
Negocjuj harmonogram spłaty [28.10.2011] Przedsiębiorca, który wybiera określony produkt bankowy powinien wiedzieć, jakie rodzi on skutki podatkowe. Przykładowo inaczej rozlicza się koszty związane z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego, a inaczej kredytu obrotowego. Przedsiębiorca, który zaciąga kredyt inwestycyjny i chce podnieść sobie koszty dla celów podatkowych powinien negocjować z bankiem, aby ten naliczył odsetki po zakończeniu inwestycji. Klient, który rozważa zaciągnięcie kredytu obrotowego będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wyłącznie skapitalizowane lub zapłacone odsetki. Spłata raty kapitałowej kosztem już nie będzie. W innej sytuacji będzie przedsiębiorca, który rozważa zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Taki kredyt bowiem nie generuje kosztów z tytułu odsetek i prowizji dopóki inwestycja nie zostanie oddana do użytkowania. Jeśli przedsiębiorcy zależy więc na podwyższeniu kosztów dla celów podatkowych, powinien negocjować z bankiem takie zapisy umowy, żeby większość kosztów odsetkowych przypadła na okres po zakończeniu inwestycji. Negocjuj harmonogram spłaty Wpływ na podatki firmy ma także harmonogram naliczania odsetek. W przypadku przedsiębiorstw, które odnotowują bardzo wysokie przychody, bardziej opłaca się skumulować płatności odsetek w latach o wysokich przychodach. Wtedy odsetki stanowiące koszty uzyskania przychodów zmniejszą dochód do opodatkowania i tym samym podatek. Lata czy miesiące o niskich przychodach powinny być wolne od kosztów, aby firma nie popadła w straty, bo ich odliczenie jest limitowane w czasie i wysokości. Odsetki na rachunku przychodem firmy Utrzymywanie środków na firmowym rachunku bankowym jest wolne od tzw. podatku Belki. Przedsiębiorca powinien mieć jednak świadomość, że zobowiązany jest on do zaliczenia odsetek do przychodów z działalności gospodarczej. Wiąże się to z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego od tych odsetek. Obowiązuje tu zasada kasowa, która oznacza, że dopiero odsetki otrzymane lub skapitalizowane stanowią przychód przedsiębiorcy. Pozornie płacenie podatku tzw. Belki i podatku dochodowego od odsetek na rachunku bankowym w przypadku przedsiębiorców, wydaje się być jednakowym ciężarem. Jednak wysokość podatku nie jest stała, bo zależy od formy opodatkowania. W przypadku podatku liniowego podatek wyniesie 19% kwoty odsetek. Gdy przedsiębiorca jest opodatkowany przy zastosowaniu skali i osiąga relatywnie wysokie dochody, istnieje ryzyko objęcia dochodu z odsetek stawką 32%. W najkorzystniejszej sytuacji są przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą opodatkowane są w tym przypadku stawką ryczałtu w wysokości 3%. Lokata przedsiębiorcy z podatkiem Belki Nieco inaczej wyglądają skutki podatkowe odsetek naliczanych od środków zdeponowanych na lokacie zakładanej przez przedsiębiorcę działającego w formie osoby fizycznej. W świetle wydawanych interpretacji indywidulanych, założenie lokaty przez przedsiębiorcę traktowane jest jak otwarcie depozytu przez osobę fizyczną nieprowadząca działalności. Tak więc środki te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19% i nie zostaną zaliczone do przychodów firmy. Nie ma przy tym znaczenia, czy lokata jest w tym samym banku, co rachunek firmowy, czy w innym. Pamiętać jednak trzeba, że lokaty z dzienną kapitalizacją pozwalają ominąć podatek z uwagi na funkcjonującą cały czas tzw. ulgę zaokrągleniową. Bez znaczenia jest więc w tym przypadku status przedsiębiorcy - każda osoba fizyczna zakładająca taką lokatę może korzystać z ulgi. Zwrot wydatków dokonanych kartą opodatkowany Coraz częściej banki proponują w swojej ofercie usługę "moneyback", dzięki której klienci dokonujący zakupów przy użyciu karty kredytowej lub debetowej mogą liczyć na określony procentowo zwrot części poniesionych wydatków. W regulaminach promocji szczegółowo określone są zasady i limity przyznawania zwrotów gotówkowych. Klient korzystający z firmowej karty kredytowej lub debetowej i otrzymujący zwrot na kartę zobowiązany jest do wykazania przychodu z tego tytułu. Przychód ten stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak pozostałe przychody firmowe zgonie z przyjętą przez podatnika formą opodatkowania.

Kliknij, aby edytować nagłówek...

.Bank to instytucja finansowa , która służy jako pośrednika finansowego . Termin "bank" może odnosić się do jednego z kilku powiązanych ze sobą rodzaje podmiotów: Bank centralny krąży pieniądze w imieniu rządu i działa jako jej władz monetarnych w realizacji polityki pieniężnej , która reguluje podaż pieniądza . Bank komercyjny przyjmuje depozyty i baseny tych funduszy, aby zapewnić kredytowej , albo bezpośrednio przez pożyczki , lub pośrednio przez inwestowanie za pośrednictwem rynków kapitałowych . W globalnym rynku finansowym , instytucje te połączenia uczestników rynku z deficytem kapitału (kredytobiorców) dla uczestników rynku z nadwyżki kapitału (inwestorów i pożyczkodawców) przez przeniesienie środków z tych stron, które mają nadwyżki funduszy na inwestycje (aktywa finansowe) do tych stron, które pożyczania środków do inwestowania w prawdziwym aktywów. Oszczędności bankowe (znane jako " towarzystwo budowlane "w Wielkiej Brytanii ) jest podobna do kas (S & L). Mogą być akcjonariuszem własnością lub wzajemnie własność, w tym przypadku są one dozwolone tylko pożyczyć od członków finansowych spółdzielni . Strukturze aktywów banków oszczędnościowych i stowarzyszeń oszczędnościowo-kredytowych jest podobna, z mieszkaniowych kredytów hipotecznych dostarczając głównych aktywów instytucji portfolio. Ze względu na ważną rolę, jaką odgrywają instytucje depozytowe w systemie finansowym, sektor bankowy jest ogólnie regulowane z rządowych restrykcji na działalności finansowej banków zmienia się w czasie i miejscu. Obecny globalny wymogi kapitałowe banku są określane jako Bazylea II . W niektórych krajach takich jak Niemcy , banki były w przeszłości własnością dużych udziałów w przedsiębiorstwach przemysłowych, podczas gdy w innych krajach, takich jak USA , banki tradycyjnie zakazane od posiadania niefinansowych spółek. W Japonii , banki są zazwyczaj związek z cross-akcji podmiotu posiadającego znany jako " keiretsu ". W Islandii , banki po międzynarodowe standardy regulacji przed ostatnimi globalny kryzys finansowy , który rozpoczął się w 2007 roku. Najstarsze banku jeszcze w istnienie Monte dei Paschi di Siena , z siedzibą w Siena , Włochy , który działa nieprzerwanie od 1472 roku. [ 1 ] Bank główne źródło dochodu to spłata odsetek od pożyczek. Bank płaci się na niższe oprocentowanie depozytów i otrzymały wyższe oprocentowanie kredytów. Różnica między tymi stawkami stanowi dochodu netto Banku. [ 2 ] Banki generują pozaodsetkowy z opłat za usługi detaliczne i biznesowe produktów bankowych, opłat transakcyjnych, lub innych tradycyjnych usług, takich jak Trust i konsultacji Wealth Management, Ubezpieczenia, usługi Cash Management, koszty kredytów hipotecznych i zamykania punktów. Zawartość [ hide ] 1 Historia 1.1 Pochodzenie słowa 2 Definicja 3 Banking 3.1 Standardowe działania 3.2 Kanały 3.3 Model biznesowy 3.4 Produkty 3.4.1 Bankowość detaliczna 3.4.2 firm (lub handlowych) Bankowość 4 ryzykiem i kapitałem 5 Banki w gospodarce 5,1 funkcji gospodarczych 5,2 Banku kryzysu 5,3 Rozmiar globalnego sektora bankowego 6 rozporządzenia 7 Rodzaje banków 7.1 Rodzaje banków detalicznych 7.2 Rodzaje banków inwestycyjnych 7.3 Zarówno w połączeniu 7.4 Inne rodzaje banków 8 wyzwania w sektorze bankowym 8.1 Stany Zjednoczone 8.2 Konkurs dla funduszy pożyczkowych 9 Rozliczanie rachunków bankowych 9,1 Pośredniczył depozytów 10 Globalizacja w sektorze bankowym 11 Banking według kraju 12 Referencje 13 Linki zewnętrzne 13,1 tekst Nagłówek [ edytuj ] Historia Główny artykuł: Historia bankowości Bankowość w nowoczesnym znaczeniu tego słowa można odnieść do średniowiecza i wczesnego renesansu we Włoszech , do bogatych miast na północy, jak Florencja , Wenecja i Genua . Bardi i Peruzzi rodzin zdominowany bankowego w 14 wieku Florencja, zakładanie oddziałów w wielu innych częściach Europy . [ 3 ] Najbardziej znany włoski bank Medici Bank, utworzony przez Giovanniego Medici w 1397. [ 4 ] Pierwsze stan znany depozytów bankowych, Banco di San Giorgio (Bank of St George), została założona w 1407 w Genui , Włochy . [ 5 ] [ edytuj ] Pochodzenie słowa Słowo banku został wypożyczony w Bliskim Angielski z Bliskiego francuski banque , od Starego włoski Banca , od staro-wysoko-niemiecki Banc, bank "ławce, przeciw". Ławki były wykorzystywane jako liczniki biurka lub wymiany w czasie renesansu przez florenckich bankierów, którzy wykorzystali do swoich transakcji na szczycie biurka objęte zielone obrusy. [ 6 ] Jednym z najstarszych elementów wykazana pieniędzy zmiany działalności jest srebrna moneta drachmy greckiej od starożytnych Trapezus Grecka kolonii nad Morzem Czarnym, nowoczesny Trabzon , c. 350-325 pne, przedstawione w British Museum w Londynie. Moneta przedstawia bankiera tabeli ( trapeza ) z ładunkiem monety, gra słów na nazwę miasta. W rzeczywistości, nawet dziś w nowogreckiego słowo Trapeza ( Τράπεζα ) oznacza zarówno stół i bank. [ edytuj ] Definicja Definicja banku różna w zależności od kraju. Patrz odpowiednie strony kraju (poniżej) aby uzyskać więcej informacji. Zgodnie z angielskiego prawa zwyczajowego , a bank jest określony jako osoba, która prowadzi działalności bankowej, która jest określona jako: [ 7 ] prowadzenie rachunków bieżących dla swoich klientów płatnicze czeków wystawionych na niego i zbierania czeków dla jego klientów. Banco de Wenezueli w Coro . W większości jurysdykcji prawa jest Bills of Exchange Act że kodyfikuje prawa w odniesieniu do zbywalnych instrumentów , w tym kontrole , a tej ustawy zawiera ustawowych definicji pojęcia bankiera : bankier zawiera ciała osób, posiadające lub nie, który na prowadzenie działalności bankowej "(§ 2, interpretacja). Chociaż definicja ta wydaje się okrągła, to faktycznie funkcjonalne, gdyż zapewnia on, że podstawą prawną transakcji bankowych, takich jak kontrole nie zależy od banku, jak jest zorganizowana lub regulowane. Działalności bankowej w wielu angielskiego prawa zwyczajowego krajach nie zostało zdefiniowane w ustawie, ale przez common law, definicja powyżej. W innych jurysdykcjach angielskiego common law istnieje ustawowy definicji działalności bankowej lub bankowości . Patrząc na te definicje ważne jest, aby pamiętać, że są one zdefiniowanie działalności bankowej do celów prawodawstwa, a nie koniecznie w ogóle. W szczególności, większość z definicji są od prawodawstwa, które ma na celu wprowadzenia regulacji i nadzoru nad bankami, a nie rzeczywistych regulacji działalności bankowej. Jednak w wielu przypadkach ustawowej definicji ściśle odzwierciedla prawa jeden. Przykłady ustawowe definicje: "Bankowych" oznacza działalność od otrzymania pieniędzy na rachunku bieżącym lub depozytu, ze czeki wystawione przez gromadzenie lub zapłaconego przez klientów, dokonywania zaliczek dla klientów, a także inne firmy jako organ może nakazać Dla celów niniejszego ustawy; (Prawo bankowe (Singapur), § 2, interpretacja). "Bankowych" oznacza działalność jednej lub obu z następujących czynności: od otrzymania opinii publicznej pieniędzy na prąd, depozytów, oszczędności lub innych podobnych konto płatne na żądanie lub w terminie krótszym niż [3 miesiące] ... lub z okresem wypowiedzenia połączenia lub krótszy od tego okresu; płatniczej lub czeki wystawione przez gromadzenie lub zapłaconego przez klientów [ 8 ] Ponieważ z nadejściem Eftpos (EFT w punktach sprzedaży), bezpośredniego kredytu, polecenia zapłaty i bankowości internetowej , czek straciła swój prymat w większości systemów bankowych jako instrumentu płatniczego. Doprowadziło to doktryny, które sugerowałyby, że czek opartych definicji powinien zostać rozszerzony na instytucje finansowe prowadzenie rachunków bieżących dla klientów i pozwala klientom płacić i być wypłacane przez osoby trzecie, nawet jeśli nie płacą i zebrać czeków. [ 9 ] [ edit ] Banking [ edytuj ] Działalność standardowa Duże drzwi do starego skarbca bankowego . Banki działają jako agenci płatności poprzez prowadzenie kontroli lub rachunków bieżących dla klientów, zwracając sprawdzić wystawione przez klientów w banku, i sprawdza gromadzenia złożony do klientów rachunki bieżące. Banki umożliwiają klienta płatności za pośrednictwem innych metod płatności, takich jak automatyczne Dom Clearning (ACH), Przelew lub przeniesienie telegraficzny , Eftpos i bankomat (ATM). Banki pożyczać pieniądze poprzez przyjmowanie środków zdeponowanych na rachunkach bieżących, przyjmując depozytów terminowych, poprzez emisję papierów dłużnych, takich jak banknoty i obligacji . Banki pożyczają pieniądze poprzez zaliczki na rzecz klientów na rachunkach bieżących, poprzez kredyty ratalne , a także poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe i inne rodzaje pożyczek pieniężnych. Banków prawie wszystkich usług płatniczych, a konto bankowe jest uważane za niezbędne przez większość firm, osób prywatnych i rządów. Pokoje dla banków, które dostarczają usługi płatnicze takie jak pieniężnych nie są zwykle uważane za odpowiedni substytut dla posiadania rachunku bankowego. Banków pożyczyć najwięcej funduszy z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych i pożyczajcie większość funduszy dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych, ale niebędących bankami kredytodawców stanowić znaczący iw wielu przypadkach odpowiedni substytut dla kredytów bankowych i funduszy rynku pieniężnego, zarządzania gotówką ufa i innych instytucji finansowych w wielu przypadkach stanowią odpowiedni substytut dla banków na pożyczki zbyt oszczędności. [ wyjaśnienia potrzebne ] [ edytuj ] Kanały Banki oferują wiele różnych kanałów dostępu do swoich usług bankowych i innych usług: Automated Teller Machines Branży jest miejsce dla sklepu Call center Mail: większość banków przyjmuje czeków za pomocą poczty elektronicznej i korzystania z poczty do przekazania swoich klientów, np. poprzez wysyłanie oświadczeń Bankowość mobilna to metoda za pomocą jednego telefonu komórkowego do prowadzenia transakcji bankowych Bankowość online jest terminem używanym do przeprowadzania transakcji, płatności itd. przez Internet Doradców Klienta , głównie dla bankowości prywatnej bankowej lub często odwiedzają klientów w ich domach lub firmy Bankowości telefonicznej to serwis, który umożliwia swoim klientom dokonywanie transakcji przez telefon bez mówienia do ludzi Bankowości wideo jest terminem używanym do przeprowadzania transakcji bankowych lub zawodowych konsultacji bankowych poprzez zdalne złącze audio i wideo. Bankowości wideo może odbywać się poprzez specjalnie zaprojektowany maszyn transakcji bankowych (podobne do Automated Teller Machine), lub za pośrednictwem wideokonferencji włączona branch.clarification banku [ edytuj ] Model biznesowy Bank może generować przychody w różny sposób w tym odsetek, opłat za transakcje i doradztwa finansowego. Główną metodą jest przez ładowania odsetki od kapitału, że nadaje się do klientów [ potrzebne źródło ] . Zyski banków z różnicy między poziomem odsetek płaci za depozyty i inne źródła finansowania, a zainteresowanie to opłaty w zakresie udzielania kredytów. Różnica ta jest dalej rozprzestrzeniać pomiędzy kosztem funduszy oraz stopy procentowej kredytu. Historycznie, rentowność z działalności kredytowej jest cykliczny i zależy od potrzeb i możliwości klientów pożyczki i etapu cyklu gospodarczego . Opłaty i doradztwa finansowego stanowią bardziej stabilny strumień przychodów oraz banki mają więc położyć większy nacisk na tych liniach przychodów do sprawnego ich wyników finansowych. W ostatnich 20 latach amerykańskie banki podjęły wiele działań, aby zapewnić ich rentowność, podczas gdy w odpowiedzi na coraz bardziej zmiennych warunków rynkowych. Po pierwsze, zawiera Gramm-Leach-Bliley , która pozwala bankom ponownie połączyć się z inwestycji i ubezpieczeń domów. Łączenie usług bankowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i funkcji umożliwia tradycyjne banki w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na "one-stop shopping", umożliwiając cross-selling produktów (które, banki nadzieję, będzie również wzrost rentowności). Po drugie, rozszerzyliśmy stosowania wyceny ryzyka oparte od pożyczek biznesowych do kredytów konsumpcyjnych, co oznacza, opłat wyższych stóp procentowych dla tych klientów, są uważane za wyższe ryzyko kredytowe, a tym samym zwiększenie szans na default kredytów. Pomaga to, aby zrównoważyć straty z tytułu złych kredytów, obniża cenę kredytów dla tych, którzy mają lepsze historii kredytowej, i oferuje produkty kredytowe na wysokie ryzyko klientów, którzy w przeciwnym razie odmawia kredytu. Po trzecie, starali się zwiększyć metody przetwarzania płatności dostępnych dla ogółu społeczeństwa i klientów biznesowych. Produkty te obejmują karty debetowe , karty prepaid, kart inteligentnych i kart kredytowych . Ułatwiają one dla konsumentów na wygodne wykonywanie transakcji i sprawne ich konsumpcji w czasie (w niektórych krajach o rozwiniętych systemach finansowych, to nadal często do czynienia wyłącznie w gotówce, w tym wykonywanie walizki wypełnione gotówką na zakup domu). Jednakże, z wygody łatwego kredytu, istnieje również podwyższone ryzyko, że konsumenci będą źle pokierować ich zasoby finansowe i gromadzą nadmierne zadłużenie. Banki zarabiają na produktach karty poprzez odsetek i opłat pobieranych od konsumentów i opłaty transakcyjne dla firm, które akceptują kredytowej debetowej - karty. To pomaga w tworzeniu zysków i ułatwia rozwój gospodarczy jako całość. [ 10 ] [ edytuj ] Produkty Były społeczeństwa budynku , obecnie nowoczesny bank detaliczny w Leeds , West Yorkshire . Wnętrze oddział National Westminster Bank na Castle Street, Liverpool [ edit ] Bankowości Detalicznej Rachunek bieżący Konto Oszczędnościowe Konto Money Market Certyfikat Depozyty (CD) Indywidualne konta emerytalne (IRA) Karta kredytowa Karta debetowa Kredyty hipoteczne Home Equity Loan Fundusze [[Osobiste Loan [ edit ] Business (lub handlowych) Bankowość Pożyczki działalności Pozyskania kapitału ( Equity / Debt / Hybrydy ) Finansowania typu mezzanine Project finance Kredyt rewolwingowy Zarządzania ryzykiem ( FX , stopy procentowe , towary , instrumenty pochodne ) Okres kredytowania Cash Management Services (pole Lock, Remote Capture depozytu, przetwarzanie sklepie) [ edit ] ryzyka i kapitału Banki stoją w obliczu wielu zagrożeń , w celu prowadzenia działalności gospodarczej, i jak te ryzyka są zarządzane i zrozumiałe jest głównym motorem rentowności i ile kapitału banku jest zobowiązany do przechowywania. Niektóre z głównych zagrożeń przez banki obejmują: Ryzyko kredytowe : ryzyko straty [ potrzebne źródło ] wynikających z kredytobiorcy, który nie dokonuje płatności zgodnie z obietnicą. Ryzyko płynności : ryzyko, że dany papierów wartościowych lub aktywów nie mogą być przedmiotem obrotu na tyle szybko na rynku, aby zapobiec utracie (lub dokonania wymaganych zysku). Ryzyko rynkowe : ryzyko, że wartość portfela, zarówno portfela inwestycyjnego lub w portfelu transakcyjnym, będzie się zmniejszać ze względu na zmianę wartości czynników ryzyka rynkowego. Ryzyko operacyjne : ryzyko wynikające z wykonywania funkcji biznesowych firmy. Ryzyko utraty reputacji : rodzaj ryzyka związanego z wiarygodność firmy. Wymogu kapitałowego jest regulacji banków , która określa ramy, w jaki sposób banki i instytucji depozytowych musi obsługiwać swój kapitał. Klasyfikacja aktywów i kapitału jest bardzo ujednolicone, że może być ważone ryzykiem (patrz ważonych ryzykiem aktywów ). [ edytuj ] Banki w gospodarce Zobacz także: System finansowy [ edit ] funkcji gospodarczych Funkcji gospodarczych banków są: Wydawanie pieniędzy w postaci banknotów i bieżących rachunków podlega kontroli lub płatność na zamówienie klienta. Te należności od banków może działać jako pieniądze, ponieważ są one zbywalne lub płatne na żądanie, a więc wartości nominalnej. Są one skutecznie zbywalne jedynie o dostawy, w przypadku banknotów, lub rysunek sprawdzić, czy odbiorcy bank może lub gotówką. Siatki i rozliczanie płatności - banki działać zarówno gromadzenie i płatnicy dla klientów, udział w międzybankowych systemów rozliczeniowych i rozrachunkowych do zbierania, teraźniejszości być przedstawiono i zapłacić instrumentów płatniczych. Dzięki temu banki w gospodarkach na rezerwy przeznaczone do rozliczenia płatności, od wewnątrz i na zewnątrz płatności równoważą. Umożliwia także wyrównywanie przepływów płatniczych różnych obszarów geograficznych, obniżenie kosztów rozliczenia między nimi. Pośrednictwo kredytowe - banki pożyczać i pożyczać back-to-back na własny rachunek jako środku mężczyzn. Poprawa jakości kredytowej - banki pożyczają pieniądze na zwykłych komercyjnych i osobowych kredytobiorców (zwykłej jakości kredytowej), ale są wysokiej jakości kredytobiorców. Poprawa wynika z dywersyfikacji aktywów banku i kapitału, który stanowi bufor dla pokrycia strat bez niewywiązania się ze swoich zobowiązań. Jednakże, banknotów i depozytów są zazwyczaj niezabezpieczone, jeśli bank dostaje się do trudności i zobowiązuje aktywów jako zabezpieczenia, w celu podniesienia finansowania musi nadal działać, to stawia posiadaczy notatki i deponentów w pozycji ekonomicznie podporządkowane. Transformacji dojrzałości - banki pożyczać więcej na dług popytu i krótkoterminowy dług czas, ale zapewniają więcej długich pożyczki długoterminowej. Innymi słowy, oni pożyczyć krótkie i nadają długo. Z silniejszym jakości kredytowej niż większość innych kredytobiorców, banki mogą w tym kwestii agregacji (np. przyjmowanie wkładów i wydawania banknotów) i umorzenia (np. wypłaty i umorzenia banknotów), utrzymywanie rezerw gotówkowych, inwestowania w papiery wartościowe, które mogą być łatwo zamienione do gotówki w razie potrzeby i podnosząc finansowania wymiany w razie potrzeby z różnych źródeł (np. hurtowego rynku pieniężnego i rynków papierów wartościowych). Kreacji pieniądza - gdy bank daje pożyczkę w rezerw cząstkowych systemu, nowy sumę wirtualnych pieniędzy jest tworzony. [ edit ] Banku kryzysu Banki są podatne na wiele rodzajów ryzyka, które wywołały sporadyczne kryzysu systemowego. Są to ryzyka płynności (gdzie wielu deponentów może zażądać wypłaty w nadmiarze dostępnych środków), ryzyko kredytowe (ryzyko, że ci, którzy winni pieniądze do banku nie będzie spłacić), a ryzyko stopy procentowej (możliwość, że bank stanie się nieopłacalna Jeśli podniesienie stóp procentowych zmusić go do zapłaty stosunkowo więcej na depozyty niż otrzymuje od pożyczek). Kryzysy bankowe opracowali wiele razy w całej historii, gdy jeden lub więcej ryzyka okazały się bezpodstawne dla sektora bankowego jako całości. Znaczącymi przykładami są uruchamiane bankowych , które miały miejsce podczas Wielkiego Kryzysu , USA kryzys oszczędności i pożyczek w latach 1980 i początku 1990, japoński kryzysu bankowego w latach 1990 i sub-prime kryzysu kredytów hipotecznych w 2000. [ edytuj ] Rozmiar globalnego sektora bankowego Aktywa z największych 1.000 banków na świecie wzrosła o 6,8% w finansowym 2008/2009 roku, do rekordowych 96,4 bilionów dolarów, podczas gdy zysk spadł o 85% do $ 115bn. Wzrost aktywów w niekorzystnych warunkach rynkowych był w dużej mierze w wyniku dokapitalizowania. Banków UE w posiadaniu największy udział w całości, 56% w latach 2008/2009, w porównaniu z 61% w roku poprzednim. Akcji azjatyckich banków wzrósł z 12% do 14% w ciągu roku, natomiast udział banków w USA wzrósł z 11% do 13%. Przychodów z opłat generowanych przez globalne bankowości inwestycyjnej wyniosły 66.3bn w 2009 r., wzrost o 12% w stosunku do poprzedniego roku. [ 11 ] W Stanach Zjednoczonych większość banków na świecie pod względem instytucji (7.085 na koniec 2008 r.) i ewentualnie oddziałów (82000). [ potrzebne źródło ] Jest to wskaźnik geografii oraz struktury regulacyjnej w USA, w wyniku Duża liczba instytucji małych i średnich przedsiębiorstw w systemie bankowym. Z dnia lis 2009, top 4 Chińskie banki ponad 67.000 oddziałów ( ICBC : 18000 +, BOC : 12000 +, CCB : 13000 +, ABC : 24000 +) z dodatkowym 140 banków mniejsze o nieokreślonym liczby oddziałów. Japonia miała 129 banków i oddziałów 12.000. W 2004 roku, Niemcy, Francja, Włochy i każdy z nich miał ponad 30.000 oddziałów, ponad dwukrotnie więcej niż 15.000 oddziałów w Wielkiej Brytanii. [ 11 ] [ edit ] Rozporządzenie Główny artykuł: regulacji bankowych Zobacz także: Basel II Obecnie w większości jurysdykcji banki komercyjne są regulowane przez jednostki samorządu terytorialnego i wymagać specjalnego zezwolenia banku w obsłudze. Zazwyczaj definicji działalności bankowej do celów regulacji jest rozszerzony o przyjmowanie depozytów, nawet jeśli nie są one spłacane na zamówienie klienta, chociaż pożyczek pieniężnych, sam w sobie, ogólnie nie jest zawarte w definicji. W przeciwieństwie do większości innych branż regulowanych, regulator jest zwykle również uczestnikiem rynku, może być albo publicznie lub prywatnie regulowane banku centralnego. Banki centralne również zazwyczaj mają monopol na działalność wydawania banknotów. Jednak w niektórych krajach tak nie jest. W Wielkiej Brytanii na przykład, Financial Services Authority banków pozwolenia, a niektóre banki komercyjne (np. Bank of Scotland ) wydawania własnych banknotów, oprócz tych wydanych przez Bank Anglii , rząd Wielkiej Brytanii bank centralny. Prawo bankowe jest w oparciu o umowy analiza relacji pomiędzy bankowe (zdefiniowane powyżej) oraz klienta zdefiniowany jako każdy podmiot, dla których bank zobowiązuje się do prowadzenia rachunku. Ustawa zakłada praw i obowiązków w tej relacji w następujący sposób: Saldo rachunku bankowego jest sytuacja finansowa między bankiem a klientem: gdy konto jest kredyt, bank zawdzięcza równowagi dla klienta, a gdy konto jest przesadzony, klient jest dłużny równowagi do banku. Bank zobowiązuje się do zapłaty klienta kontrole do wysokości stałego kredytu z konta klienta, plus uzgodnionego limitu w rachunku bieżącym. Bank nie może wypłacić z rachunku klienta bez upoważnienia od klienta, np. sprawdzić sporządzony przez klienta. Bank zgadza się natychmiast zbierać kontroli zdeponowane na rachunku klienta jako klienta agenta, a do kredytów wpływów na rachunek klienta. Bank ma prawo do łączenia klienta konta, ponieważ każde konto jest tylko aspektem tej samej relacji kredytowych. Bank ma zastaw na kontrole zdeponowane na rachunku klienta, do tego stopnia, że klient jest dłużnikiem banku. Bank nie może ujawnić szczegółów transakcji przez klienta konta, chyba że wyrazi zgodę klienta, nie ma obowiązku publicznego ujawnienia, bank interesy wymagają, lub prawo tego wymaga. Bank nie może zamknąć rachunku klienta bez właściwego powiadomienia, ponieważ kontrole są wybitne w toku zwykłej działalności gospodarczej przez kilka dni. Są dorozumianych warunków umowy mogą być modyfikowane przez wyraźnej zgody pomiędzy klientem a bankiem. Statutów i regulaminów obowiązujących w danej jurysdykcji można również modyfikować powyższe warunki i / lub tworzenie nowych praw, obowiązków i ograniczeń odnoszących się do banku, relacjami z klientami. Niektóre rodzaje instytucji finansowych, takich jak towarzystwa budowlane i kasy kredytowe , mogą być częściowo lub w całości zwolnione z wymogów licencji bankowych, a więc regulowane na podstawie odrębnych przepisów. Wymagania dotyczące wydania pozwolenia banku różnić w zależności od jurysdykcji, ale zazwyczaj obejmują: Minimalnego kapitału Minimalny współczynnik wypłacalności "Fit and Proper" wymagania dla banku kontrolerów, właścicieli, dyrektorów, lub starszych oficerów Zatwierdzenie banku biznes plan za wystarczająco ostrożne i wiarygodne. [ edytuj ] Rodzaje banków Działania banków można podzielić na bankowości detalicznej , dotyczących bezpośrednio indywidualnych i małych firm, bankowość biznes , świadczących usługi dla biznesu w połowie rynku bankowości korporacyjnej, skierowane do dużych podmiotów gospodarczych, bankowości prywatnej , świadczących usługi zarządzania majątkiem do wysokiej wartości netto jednostek i rodzin oraz bankowości inwestycyjnej , odnoszących się do działalności na rynkach finansowych . Większość banków jest zysk, przedsiębiorstwa prywatne. Niemniej jednak, niektóre są własnością rządu lub organizacji non-profit . [ edytuj ] Rodzaje banków detalicznych Narodowy Bank Republiki, Salt Lake City 1908 ATM Al-Rajhi Banku Miedź Banku Narodowego, Salt Lake City 1911 Bank komercyjny : termin używany do normalnego banku w odróżnieniu od banków inwestycyjnych. Po Wielkiej Depresji , Kongres Stanów Zjednoczonych wymaga, że banki tylko prowadzenia działalności bankowej, podczas gdy banki inwestycyjne były ograniczone do rynku kapitałowego działalności. Od dwóch już nie muszą być pod odrębnej własności, niektórzy używają terminu "bank komercyjny" w odniesieniu do banku lub oddziału banku, który głównie zajmuje się depozyty i kredyty od firm lub firm dużych. Wspólnoty banków : lokalnie eksploatowane instytucji finansowych, które umożliwiają pracownikom do decyzji lokalnych służyć swoich klientów i partnerów. Banki rozwoju Wspólnoty : regulowane banków świadczenia usług finansowych i kredytowych pod tym względem zaniedbanych rynków lub populacji. SKOK : not-for-profit, spółdzielnie należące do depozytariuszy i stóp często oferując bardziej korzystne niż dla zysku banków. Zazwyczaj członkostwo jest ograniczone do pracowników konkretnej firmy, mieszkańcy określonej dzielnicy, członkowie niektórych związków zawodowych i organizacji religijnych, i ich rodzin. Pocztowy kas oszczędności : oszczędności w bankach związane z krajowych systemów pocztowych. Banki prywatne : banki, które zarządzają aktywami prywatnych o wysokich dochodach. Historycznie co najmniej 1 mln USD była wymagana do otwarcia rachunku, jednak w ostatnich latach wiele prywatnych banków obniżyły barier wejścia do 250.000 USD dla inwestorów prywatnych. [ potrzebne źródło ] Zagraniczne banki : banki zlokalizowane w krajach o niskich podatków i regulacji. Wiele zagranicznych banków są głównie banki prywatne. Oszczędności banku : w Europie, banki oszczędnościowe miały swoje korzenie w 19, a czasem nawet w 18 wieku. Ich pierwotnym celem było zapewnienie łatwo dostępnych produktów oszczędnościowych dla wszystkich warstw ludności. W niektórych krajach banki oszczędnościowe zostały utworzone na inicjatywy publicznej, w innych, zaangażowane społecznie osoby stworzone podstawy do stworzenia niezbędnej infrastruktury. Obecnie banki europejskie oszczędności trzymali skupić się na bankowości detalicznej: płatności, produkty oszczędnościowe, kredyty i ubezpieczenia dla osób fizycznych lub małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz tego detalicznych ostrości, ale także różnią się od banków komercyjnych ich szeroko zdecentralizowanej sieci dystrybucji, zapewniając lokalnym i regionalnym zasięgu i ich społecznie odpowiedzialnego podejścia do biznesu i społeczeństwa. Towarzystwa budowlane i banki krajów związkowych : instytucje, które prowadzą bankowości detalicznej. Etyczne banki : banki, które priorytet przejrzystości wszystkich działań i zrobić tylko to, co uważają za społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Bezpośrednie lub Internet-tylko bank jest operacji bankowej bez fizycznego oddziały banków, pomyślane i zrealizowane w całości z komputerów w sieci. [ edytuj ] Rodzaje banków inwestycyjnych Banki inwestycyjne " ubezpieczenia "(gwarancja sprzedaży) akcji i obligacji, handel na własny rachunek, dzięki którym rynki i doradztwo przedsiębiorstw na rynku kapitałowym działań, takich jak fuzje i przejęcia. Banków handlowych tradycyjnie banków zaangażowanych w finansowanie handlu . Nowoczesny definicji, jednak odnosi się do banków, które zapewniają kapitał dla przedsiębiorstw w formie akcji, a nie pożyczek. W przeciwieństwie do firm typu venture capital , zazwyczaj nie inwestować w nowe firmy. [ edit ] Oba połączone Banki uniwersalne , bardziej znany jako usługi finansowe spółek, angażują się w wiele z tych działań. Te duże banki są bardzo zróżnicowane grupy, które między innymi usług, a także dystrybucji ubezpieczeń, stąd termin bancassurance , słowo portmanteau połączenie "banque lub bank" i "zapewnienie", co oznacza, że zarówno bankowości i ubezpieczeń, są przez ten sam podmiot korporacyjnych. [ edytuj ] Inne rodzaje banków Banki centralne są zazwyczaj własnością rządu i oskarżony o quasi-prawnych obowiązków, takich jak nadzór nad bankami komercyjnymi lub kontroli środków pieniężnych stóp procentowych . Są na ogół zapewnić płynność systemu bankowego i działają jako pożyczkodawcy ostatniej instancji w sytuacji kryzysowej. Banki islamskie stosować się do pojęć prawa islamskiego . Ta forma bankowości obraca się wokół kilku dobrze ustalonych zasad w oparciu o islamskich kanonów. Wszystkie operacje bankowe muszą unikać zainteresowania, koncepcji, która jest w islamie zabroniona. Zamiast tego, bank zarabia zysku ( znaczników ) oraz opłat na obiektach finansowych, które rozciąga się na klientów. [ edytuj ] Wyzwania w sektorze bankowym Przykłady i perspektywy w tej sekcji nie może reprezentować na całym świecie widok przedmiotu . Proszę poprawić w tym artykule i omówić problem na stronie dyskusji . (wrzesień 2009) W tej sekcji nie cytują żadnych odniesień i źródeł . Proszę poprawić w tym sekcję dodając cytatów z wiarygodnych źródeł . Informacje nieweryfikowalne mogą zostać zakwestionowane i usunięte . (wrzesień 2008) [ edytuj ] Stany Zjednoczone Główny artykuł: Bankowość w Stanach Zjednoczonych W Stanach Zjednoczonych, sektor bankowy jest ściśle regulowana przemysłu z regulatorami szczegółowe i skupiony. Wszystkie banki z depozytów FDIC-ubezpieczona ma Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) jako regulator, jednak do badań, [ wyjaśnienia potrzebne ] Rezerwy Federalnej jest podstawowym regulatorem federalnych Fed-członek banków państwowych; Urząd Kontrolera Waluty (OCC) jest podstawowym federalny regulator na krajowych banków, a Urząd Nadzoru Thrift , lub OTS, jest podstawowym federalny regulator kas oszczędnościowych . Państwa niebędącego państwem członkowskim banki są kontrolowane przez agencje państwowe, jak i FDIC. Krajowe banki mają jeden główny regulator-OCC. Wykwalifikowanych pośredników i Accommodators wymiany są regulowane przez MAIC. Każda agencja regulacyjna ma swój własny zestaw zasad i przepisów, do których banków i kas oszczędnościowych muszą przestrzegać. Federal instytucji finansowych Badanie Rady (FFIEC) powstała w 1979 roku jako formalny między agencjami organ uprawniony do przepisywania jednolitych zasad, standardów i formularze sprawozdań dotyczących federalnego badania instytucji finansowych. Chociaż FFIEC spowodowało większy stopień spójności regulacyjnej między agencjami, zasady i przepisy stale się zmieniają. Oprócz zmiany przepisów, zmiany w przemyśle doprowadziły do ​​konsolidacji w ramach Rezerwy Federalnej, FDIC, OTS, MAIC i OCC. Biura zostały zamknięte, nadzoru regiony zostały połączone, poziomu zatrudnienia zostały zmniejszone, a budżety zostały wycięte. Regulatory pozostałych twarz zwiększone obciążenie zwiększało nakład pracy i banki bardziej na regulator. Podczas gdy banki zmagają się ze zmianami w otoczeniu regulacyjnym, regulatory trudności w zarządzaniu ich pracą i skutecznie regulować swoich banków. Wpływ tych zmian jest to, że banki otrzymują mniej praktyczne oceny przez organy regulacyjne, mniej czasu spędzonego na każdej z tych instytucji, a potencjał w zakresie problemów poślizgnięcia się przez szczeliny, potencjalnie ogólny wzrost bankructw banków w Stanach Zjednoczonych . Zmieniającego się otoczenia gospodarczego ma znaczący wpływ na banki i kas oszczędnościowych, walcząc skutecznie zarządzać ich rozprzestrzenianiem się stóp procentowych w obliczu niskich stóp oprocentowania kredytów i depozytów konkurencji stawki i ogólne zmiany na rynku, trendów na rynku i wahania koniunkturalne. To było wyzwanie dla banków, aby skutecznie ustawić ich strategii wzrostu z ostatnich rynku gospodarczego. Wzrost stóp procentowych może się wydawać, aby pomóc instytucjom finansowym, ale efekt zmian na konsumentów i przedsiębiorców nie jest przewidywalny i wyzwaniem pozostaje dla banków, aby rozwijać i efektywnie zarządzać rozprzestrzeniania do wygenerowania zwrotu swoim akcjonariuszom. Zarządzanie portfelami banków aktywów również pozostaje wyzwaniem w dzisiejszym otoczeniu gospodarczym. Kredyty są banku podstawowych kategorii aktywów i gdy jakość kredytu wydaje się podejrzany, fundacja banku jest wstrząśnięty do głębi. Chociaż zawsze problem dla banków, spadku jakości aktywów stała się dużym problemem dla instytucji finansowych. Istnieje kilka powodów, z których jeden jest liberalne podejście niektórych banków przyjęły ze względu na rok "dobrych czasów". Potencjał do tego pogarsza zmniejszenie nadzór regulacyjny nad bankami, aw niektórych przypadkach głębokość zarządzania . Problemy są bardziej skłonni do niezauważone, co powoduje znaczny wpływ na brzegu, gdy są one uznawane. Ponadto, banki, jak każdy biznes, walka o obniżenie kosztów i konsekwencji wyeliminować pewne wydatki, takie jak odpowiednie programy szkolenia pracowników. Banki twarzy wiele innych problemów, takich jak starzenie się grup własności. W całym kraju, zespoły wielu banków i zarząd dyrektorów starzenia. Banki twarzy nieustanna presja ze strony akcjonariuszy, zarówno publicznych jak i prywatnych, w celu osiągnięcia zysku, a prognozy wzrostu. Regulatory miejsce presję na banki w celu zarządzania różnymi kategoriami ryzyka. Bankowość jest również bardzo konkurencyjnej branży. Konkurowanie w branży usług finansowych stało się trudniejsze z wejściem od takich graczy, jak agencje ubezpieczeniowe, kasy kredytowe, sprawdzić usług zarabiają, kart kredytowych, itp. W reakcji, banki rozwinęły swoją działalność w instrumenty finansowe , przez rynek finansowy operacji, takich jak pośrednictwo i MAIC zaufanie i rozrachunku papierów wartościowych usług obrotu i stają się ważnymi podmiotami w takich działaniach. [ edytuj ] Konkurs dla funduszy pożyczkowych Aby być w stanie zapewnić kupujących domu i budowniczych z funduszy potrzebnych, banki muszą walczyć o depozyty. Zjawisko odpływu musiał dolarów przejście od rachunków oszczędnościowych i bezpośredni instrumentów rynkowych takich jak US Treasury zobowiązań, papiery wartościowe agencji i długu korporacyjnego. Jednym z największych czynników w ostatnich latach w ruchu depozytów był ogromny wzrost funduszy rynku pieniężnego, których wyższe oprocentowanie depozytów przyciąga konsumentów. [ 12 ] Aby walczyć o depozyty, amerykańskie instytucje oszczędnościowe oferują wiele różnych typów planów: [ 12 ] Paszportowy lub zwykłych rachunków depozytowych - zezwolić dowolnej ilości mają być dodane do lub wycofany z konta w dowolnym momencie. NOW i NOW Super kont - funkcja jak sprawdzanie kont, ale odsetki zarobić. Minimalne saldo może być wymagane na Super TERAZ kont. Kont rynku pieniężnego - nosić miesięczny limit transferu zablokowana do innych kont lub osób i mogą wymagać minimum lub średnie saldo. Certyfikat kont - pod warunkiem utraty części lub całości odsetek od wypłat przed terminem. Zawiadomienie konta - odpowiednik kont certyfikat z czas nieokreślony. Savers zgadza się powiadomić instytucję określonym czasie przed odstąpieniem od umowy. Indywidualne konta emerytalne (IRA) i planów Keogh - forma oszczędności emerytalne, w których zdeponowanych środków i odsetki są zwolnione z podatku dochodowego, aż po wycofanie. Sprawdzanie rachunków - oferowane przez niektóre instytucje w określonych ograniczeń. Wszystkie wypłaty i depozyty są całkowicie jedynym decyzji i odpowiedzialność właściciela rachunku, chyba że rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do inaczej z powodów prawnych. Kont Club i inne rachunki oszczędnościowe - zaprojektowane, aby pomóc ludziom zaoszczędzić regularnie spełniać określone cele. [ edit ] Rozliczanie rachunków bankowych Suburban oddziału banku Wyciągi bankowe są zapisy księgowe produkowane przez banki w ramach różnych standardów rachunkowości na świecie. W GAAP i MAIC istnieją dwa rodzaje kont: debetowe i kredytowe. Kredyt rachunków dochodów, pasywów. Rozchody Konta są aktywa i wydatków. Oznacza to, że kredyt rachunku kredytowego do zwiększenia równowagi, i debetowe rachunku kredytowego w celu zmniejszenia jego wagi. [ 13 ] To również oznacza, zasilimy Twoje konto oszczędnościowe każdym wpłacić pieniądze na to (i konto jest zwykle w kredyt), podczas obciążania rachunku karty kredytowej za każdym razem wydawać pieniądze z niej (a konto jest zwykle w debetowej). Jednakże, jeśli czytasz wyciągu z konta, to znaczy przeciwnych, że twoje konto kiedy wpłacić pieniądze, a debet kiedy wypłacić pieniądze. Jeśli masz gotówki na koncie, masz pozytywny (lub kredytową) bilans, jeśli przesadzony, masz negatywny (lub deficytu) równowagi. W przypadku transakcji bankowych, bilansów, przychodów i rozchodów są omówione poniżej, są one zrobione z punktu widzenia posiadacza rachunku, który jest tradycyjnie, co większość ludzi są przyzwyczajeni. [ edit ] Pośredniczył depozytów Jednym ze źródeł depozytów dla banków jest brokerów, którzy depozytu duże sumy pieniędzy na rzecz inwestorów przez MAIC lub innych korporacji zaufania. Te pieniądze zazwyczaj przejść do banków, które oferują najbardziej korzystnych warunkach, często lepsze niż te oferowane deponentów lokalnym. Możliwe jest, że bank jest zaangażowany w działalność bez lokalnych złóż w ogóle, wszystkie fundusze zostały wynegocjowane depozytów. Przyjmowanie znacznej ilości tych wkładów, lub "gorącego pieniądza", jak nazywa się czasem, stawia bank w pozycji trudne, a czasem ryzykowne, ponieważ fundusze muszą być pożyczane lub inwestowane w sposób, który przynosi zwrot dostatecznie płacić wysokie płacenia odsetek od wynegocjowanego depozytów. Może to prowadzić do ryzykownych decyzji, a nawet ewentualne niepowodzenie w banku. Banki, które nie w 2008 i 2009 w Stanach Zjednoczonych w czasie światowego kryzysu finansowego miały przeciętnie cztery razy więcej pośredniczyła depozytów jako procent ich depozytów niż przeciętny bank. Te złoża, w połączeniu z ryzykownych inwestycji na rynku nieruchomości, uwzględnione oszczędności i pożyczki kryzys z 1980 roku. MAIC rozporządzenia pośredniczyła depozytów jest przeciwna przez banki na podstawie tego, że praktyka może być źródłem zewnętrznego finansowania rosnących społeczności z niewystarczającą lokalnych złóż. [ 14 ] [ edytuj ] Globalizacja w sektorze bankowym W czasach współczesnych nie było ogromne obniżki barier globalnej konkurencji w sektorze bankowym. Zwiększa się w telekomunikacji i innych technologii finansowych, takich jak Bloomberg, pozwoliły bankom stopnia ich osiągnięcia na całym świecie, ponieważ nie muszą już być blisko klientów, aby zarządzać swoimi finansami i ryzykiem. Wzrost działalności transgranicznej również wzrósł popyt na banki, które mogą zapewnić różne usługi ponad granicami różnych narodowości. Jednak mimo tych redukcji barier i rozwoju w działalności transgranicznej, sektor bankowy w nie aż tak zglobalizowanym niektórych innych branż. W USA na przykład bardzo niewiele banków nawet martwić się o Riegle-Neal ustawy, która promuje bardziej efektywne międzypaństwowych bankowego. W większości krajów na całym świecie udział w rynku dla zagranicznych banków to obecnie mniej niż 1 / 10 wszystkich udziałów w rynku dla banków w danym kraju. Jednym z powodów, dla przemysłu bankowego nie został w pełni globalizacji jest to, że wygodniej jest mieć lokalne banki udzielają pożyczek dla małych firm i osób prywatnych. Z drugiej strony dla dużych korporacji, to nie jest tak ważne w jakim kraju znajduje się w banku, od korporacji finansowych informacje są dostępne na całym świecie. Studium Narodowość Bank i osiągnąć [ edit ] Bankowego przez kraj Bankowość w Australii Bankowość w Austrii Bankowość w Bangladeszu Bankowość w Kanada Bankowość w Chinach Bankowej we Francji Bankowość w Niemczech Bankowego w Grecji Bankowość w Iranie Bankowość w Indiach Bankowość w Izraelu Bankowej we Włoszech Bankowość w Pakistanie Bankowość w Rosji Bankowość w Singapurze Bankowość w Szwajcarii Banki w Wielkiej Brytanii Bankowość w Stanach Zjednoczonych == Patrz też == {{Multico l}} Typów instytucji: Banku Bankers ' Building Society Bank Spółdzielczy Credit Union Etyczne banku Firma przemysłowa pożyczki Bankowości islamskiej Bank hipoteczny Teren bank hipoteczny Wzajemne oszczędności bankowych Offshore banking Osoba do osoby kredytowej Kas Oszczędności banku SpareBank |} Terminy i pojęcia: Banku regulacji Premii dla bankierów Zadzwoń Zgłoś Czek Elektronicznego transferu środków Faktoring (finanse) Finanse Rezerw cząstkowych Funduszy hedgingowych IBAN Bankowość internetowa Bankowość inwestycyjna Bankowość mobilna Pieniądze Pranie brudnych pieniędzy Wąskie bankowości W rachunku bieżącym Ochrony w rachunku bieżącym Skarbonka Pigmy Deposit Scheme Private Banking Maklera papierów wartościowych Zastępca sprawdzić SWIFT Raj podatkowy Venture capital Wealth Management Przelew Crime: Oszustwa bankowe Napad na bank Oszustwa czekowe Oszustw hipotecznych Listy: Lista tematów rachunkowości Lista fuzji banków w Stanach Zjednoczonych Lista banków Lista tematów ekonomii Lista tematów finansów Lista największych porażek w banku w USA Lista giełd Wikimedia Commons multimediów na: Banki Wikiźródła ma tekstu 1911 Encyclopaedia Britannica artykule Banki i Bankowość . [ edit ] References ^ Boland, Vincent (12.06.2009). "Modern dylemat dla najstarszych banków na świecie" . Financial Times . Źródło: 23 lutego 2010 . ^ http://www.svtuition.org/2011/07/banking.html ^ Hoggson, NF (1926) Bankowość przez wieki, Nowy Jork, Dodd, Mead & Company. ^ Goldthwaite, RA (1995) Banki, miejsca i Przedsiębiorców w renesansowej Florencji, Aldershot, Hampshire, Wielka Brytania, Variorum ^ Macesich, George (30 czerwca 2000 r.). "Central Banking: The Early Years: Inne Early Banks" . zagadnienia Pieniądz i Bankowość . Westport, Connecticut : Praeger Publishers ( Greenwood Publishing Group ). str. 42. doi : 10.1336/0275967778 . ISBN 978-0-275-96777-2 . Źródło: 12.03.2009 . "Pierwszy depozytów bankowych państwa był Bank Jerzego w Genui, która została założona w 1407." ^ de Albuquerque, Martim (1855). Uwagi i zapytań . Londyn: George Bell. 431 pp . ^ Wielka dominiów Zaufanie Ltd przeciwko Kirkwood, 1966, Sąd Apelacyjny angielski, 2 431 QB ^ (Rozporządzenie bankowe, § 2, interpretacja, Hong Kong) Zauważ, że w tym przypadku definicja jest rozszerzony na przyjęcie wszelkich depozyty płatne w mniej niż 3 miesiące, firmy, które przyjmują depozyty powyżej HK $ 100 000 na okres powyżej 3 miesięcy podlegają regulacji jako przyjmowania depozytów firm , a nie jak banki w Hong Kongu. ^ np. Tyree w Prawo bankowe w Nowej Zelandii, AL Tyree, LexisNexis 2003, str. 70. ^ "Jak Banki Make Money" . Ul . Źródło: 08.09.2011 . ^ b Banking 2010 PDF (638 KB) wykresy 7-8, strony 3-4. TheCityUK . ^ b Mishler, Lon; Cole, Robert E. (1995). Konsumentów i zarządzanie kredytowej . Homewood: Irwin. s. 128-129. ISBN 0-256-13948-2 . ^ Wydział Statystyki (2001). "źródła danych dla statystyki pieniężnej i finansowej" . statystyki monetarnej i finansowej: Przewodnik po kompilacji . Washington DC : Międzynarodowy Fundusz Walutowy . str. 24. ISBN 9781589065840 . Źródło: 14.03.2009 . ^ "dla banków, wads Środki Mnóstwo Trouble" artykuł Eric Lipton i Andrew Martin w The New York Times 03 lipca 2009 " Genua i historii finansów: seria nowatorskich rozwiązań? " Giuseppe Felloni, Guido Laura. 9 listopada 2004 r. ISBN 88-87822-16-6 (książka może zostać pobrany w www.giuseppefelloni.it) Berger A. (2010). W jakim stopniu sektor bankowy jest zglobalizowanym? Studium Narodowość Banku i zasięg w 20 europejskich narodów..
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW